Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen tehtävä

Maankäyttö- ja rakennuslain ja  -asetuksen  sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Pirkkalan kunnassa noudatettava Pirkkalan rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa  ole asiasta toisin määrätty.

Rakentamistapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi ympäristölautakunta voi antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista.
Rakentamisen yksityiskohtaista ohjausta ja neuvontaa varten rakennustarkastaja voi antaa suunnittelua, rakennustyön toteuttamista ja rakentamistapaa koskevia ohjeita.

Rakennusjärjestys

Liitekartta: Arseenikartta

Liitekartta: Lentomelualue


Lisätietoja:

Kinnunen, Tuomo
Rakennustarkastaja
Rakennusvalvonta
22.6. - 26.7.2020
050 313 7642
tuomo.kinnunen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Kaski, Anja
Lupa-arkkitehti
Rakennusvalvonta
040 133 5790
anja.kaski[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Uusimaa, Janne
tarkastusinsinööri
Rakennusvalvonta
Lomalla 29.6. - 12.7.2020
050 598 7128
janne.uusimaa[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala