Maalämpö

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen

Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen edellyttää rakennusvalvonnan lupaa sekä uudisrakentamisessa että lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa. Uudiskohteen ollessa kyseessä lupa sisältyy uudiskohteen rakennuslupaan.

Lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa haetaan toimenpidelupa.
1.6.2016 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen 11 §:n mukaan maalämpökaivon poraamiselle ja maalämmön keruuputkiston asentamiselle ei kuitenkaan tarvitse hakea toimenpidelupaa silloin, kun rakennusjärjestyksessä esitetyt edellytykset täyttyvät.

Maalämmön keruujärjestelmät

Maalämmön keruujärjestelmiä ovat lämpökaivo, maapiiri ja vesistö.

Asemakaava-alueella lämpökaivo on yleensä ainoa vaihtoehto. Maapiirin vaatima tila tavallisessa pientalossa on noin 1000 - 2000 neliömetriä. Keruuputkiston päälle ei voi rakentaa rakennuksia. Keruuputkiston alueeksi ei myöskään sovellu alue jota talvella aurataan.

Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan suostumuksen. Vesistöön sijoitettavaksi haettavasta lämpöputkistosta tulee lisäksi tehdä Pirkanmaan ELY-keskukselle vesirakennusilmoitus. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus antaa lausunnon, vaatiiko toimenpide aluehallintoviraston lupaa.

Lämpökaivon rakentamisessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • lämpökaivon etäisyyden on oltava vähintään 7,5 m tontin rajoista. Lähemmäs rajaa voidaan tehdä naapurin kirjallisella suostumuksella.
 • porattaessa naapurin puolelle ulottuva vinoreikä, suositellaan suostumuksen lisäksi omistajavaihdokset turvaavan kiinteistörasitteen perustamista
 • on selvitettävä, onko kysessä pohjavesi- tai muu erityisalue
 • on selvitettävä keruuputkistossa käytettävän lämmönsiirtoaineen ja lisäaineiden koostumus sekä määrä
 • on selvitettävä sijaitseeko maan alla mahdollisesti johtoja, luolia tai teknisiä järjestelmiä (hankkeeseen ryhtyvän velvollisuus)

Lupaa haettaessa tarvittavat asiakirjat

 • toimenpidelupahakemus (1 kpl) (lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa)
 • maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus
 • asemakaavaote, karttaote tai tonttikartta
 • asemapiirustus (2 kpl), johon porareiän etäisyys on merkitty tontin lähirajoista sekä sijainnin osoittavat sidontamitat tunnetusta pisteestä. Lisäksi on merkittävä porauskulma, mikäli lämpökaivon porauskulma poikkeaa pystysuorasta
 • asemapiirustukseen naapurin suostumus, mikäli lämpökaivon etäisyys on alle 7,5 m tontin rajasta
 • muutospohjapiirustukset (2 kpl), mikäli rakennuksessa tapahtuu muutoksia
 • piirustukset varustetaan nimiöllä, jonka suunnittelija allekirjoittaa
 • asunto-osakeyhtiön ollessa kyseessä tarvitaan hallituksen päätöspöytäkirja ja kaupparekisteriote lupahakemuksen liitteeksi

Hyväksytyn lupapäätöksen jälkeinen toiminta

Lupapäätöksessä saatetaan asettaa ehtoja, jotka tulee huomioida työn aikana.

Työn valmistumisen jälkeinen toiminta

Lämpökaivon porausraportti tulee toimittaa rakennusvalvontaan.

Ympäristönsuojelu ja turvallisuus

Vaihdettaessa lämmönsiirtoaine, on vanhaa lämmönsiirtoainetta käsiteltävä ongelmajätteenä.

Poistettaessa öljysäiliö, tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeet sekä ympäristönsuojelumääräykset (maata vasten oleva säiliö tulee tyhjentää, puhdistaa ja poistaa paikalta sekä varmistaa maaperän puhtaus).

Ympäristöministeriön Energiakaivo-opas

Kaski, Anja
Lupa-arkkitehti
Rakennusvalvonta
040 133 5790
anja.kaski[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala