Yleiskaavat

1004 PARTOLAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Alue sijaitsee Pirkkalan ja Tampereen kaupungin rajalla. Aluerajaus rajautuu itäpuolella Tampereen rajaan, eteläpuolella kehätiehen (valtatie 3), pohjoisessa Naistenmatkantiehen ja lännessä Pirkkalan taajamayleiskaava 2020:n rajaukseen. Alue on noin 70 hehtaaria.

Suunnittelualueella sijaitsee yksi suurimmista seudullisista kaupan keskittymistä. Kaupan tarjonta painottuu päivittäistavaraan sekä tilaa vaativaan kauppaan. Ympäristöä hallitsee voimakkaasti liikennealueet ja pysäköintikentät. Alueen länsiosassa sijaitsee Pakkalankulman omakotitaloalue. Asuinalueen noin 500 asukkaasta kaava-alueelle sijoittuu noin 100 asukasta. Alueen läheisyyteen on tullut viimevuosina merkittävästi uutta rakentamista. Lisäksi alueen vieressä on Tampereen messu-ja urheilukeskus.

Pirkkalan kunta ja Tampereen kaupunki tutkivat Härmälä–Partola–Lakalaiva-rakennetarkastelutyössä (2017) eteläisen Tampereen kaupunkiseudun kehittämistä uuden aluekeskuskokonaisuuden lähtökohdista yli kuntarajojen. Selvityksessä visioitiin Partolan muuttumista keskustamaiseksi asumisen ja erilaisten kaupallisten palveluiden aluekeskukseksi. Muutoksessa merkittävässä asemassa on raitiotien jatko Tampereelta Hatanpään ja Partolan kautta Pirkkalan keskustaan. Raitiotie tukee keskuksen kehittymistä ja kytkeytymistä ympäröivään taajamarakenteeseen.

Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, millaiseksi Partolan alue muovautuu vuosikymmenten kuluttua. Nyt valmisteilla olevassa osayleiskaavassa tehdään maankäytön visio vuoteen 2040. Suuret muutokset olemassa olevassa kaupunkirakenteessa toteutuvat hitaasti. Partolan ympäristöä kehitetään maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti vetovoimaisena monipuolisena kaupallisten ja muiden palveluiden, työpaikkojen ja asumisen kasvualueena. Yleiskaavalla varaudutaan näihin maakäytön muutoksiin niin kaupan kuin asumisen osalta sekä luodaan edellytykset hyvälle ympäristölle.
Tavoitteena on Partolan osayleiskaavan muutoksen hyväksyminen vuonna 2021.

Lisätietoja arkkitehti Vesa Ylitapio etunimi.sukunimi@pirkkala.fi p. 040 133 5646