Vireillä olevat kaavat ja rakennuskiellot


Karttaikkunassa on kaavoituskatsauksen mukaiset vireilläolevat ja aktiivisessa vaiheessa olevat asemakaavat. Karttaikkuna sisältää Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterikartan, 2020.

Numero kartalla on kaavaprojektin tunnus. Lisätietoja yksittäisen kaavan vaiheesta saa klikkaamalla karttaikkunassa yksittäistä kaavarajausta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voi kommentoida milloin tahansa ehdotusvaiheeseen asti.

Nyt nähtävillä olevat kaavat:

Tällä hetkellä vireillä olevia asemakaavoja:

Rakennuskiellot

Rakennuskielto tai toimenpiderajoitus voidaan asettaa voimaan alueelle, jolla rakentaminen tai ympäristöä muuten merkittävästi muuttavat toimenpiteet saattaisivat vaikeuttaa kaavoituksen etenemistä tai tulevan kaavan tavoitteiden toteutumista. Rajoituksilla turvataan suunnittelun kohteena olevan alueen säilyminen muuttumattomana siihen asti, kunnes kaavalla on tarkasteltu edellytykset rakentamiselle ja muille toimenpiteille tai kunnes suunnittelutyön yhteydessä on todettu, ettei haettu rakentaminen tai toimenpide tuota estettä tavoiteltujen maankäyttötavoitteiden toteutumiselle. Rakennuskieltoja ja toimenpiderajoitteita asetetaan Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, kun vireillä olevan kaavan osalta on todettu tarvetta pysyttää oleva tilanne kunnes vireillä oleva kaava saa lainvoiman esim. rakentamisen tai ympäristön arvojen osalta. Rakennuskieltoa koskee MRL:n § 38 yleiskaavan laatimiseen liittyen ja asemakaavaan liittyen § 53. Toimenpiderajoituksen asettamisesta on säädetty MRL § 128:ssa

Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset antavat parhaat edellytykset toteuttaa kunnan maankäyttötavoitteita yleis- ja asemakaavojen laadinnan yhteydessä.

Voimassaolevat rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset:

Kaikille tämän kaavoituskatsauksen asemakaavoituskohteille on kunnanhallituksen 9.3.2020 §47 kaavoituskatsauksen hyväksymispäätöksen yhteydessä asetettu MRL:n § 53 mukainen rakennuskielto, joka koskee asemakaavoja 238, 242, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 256, 257, 260 ja 263