Rakentaminen asemakaavan ulkopuolelle

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle, ranta-alueelle tai haja-asutusalueelle, saattaa rakennusluvan saamisen edellytyksenä olla kunnan myönteinen päätös suunnittelutarveratkaisusta tai poikkeamisluvasta.

Tästä johtuen kannattaa käydä jo hankkeen alkuvaiheessa kunnan rakennusvalvonnassa tai maankäyttöosastolla selvittämässä mahdollisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve.

Poikkeamislupapäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen tarvittavat asiakirjat:

  • Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti www.lupapiste.fi -palvelun kautta.
  • Hakuohje.
  • Lupaa voi myös hakea Hakemuslomake..  Lomakkeita saa myös kunnan  yhteispalvelupisteestä (Suupantie 2) sekä rakennusvalvonnasta ja maankäyttöosastolta (Saapastie 2). Lupaa voi hakea myös sähköisesti www.lupapiste.fi -palvelun kautta.
  • Ote pohja- tai rekisterikartasta 1:10 000, jos rakennuspaikka on asemakaava-alueen ulkopuolella (tilataan Pirkanmaan - Satakunnan maanmittaustoimistolta),
  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta tai muusta hallintaperusteesta (esim. valtakirja tai esisopimus),
  • Asemapiirros 1:500, josta tulee selvitä mm. rakennusten sijainti, kerrosala ja kerrosluku, tieliittymät, vesihuollon järjestäminen, naapuritilojen kiinteistörekisteritunnukset (asemakaava-alueella kortteli- ja tonttinumerot), rakennuspaikan maaston muoto ja peitteisyys (korkeuskäyrät, metsä-, pelto- ja vesialueet) sekä mahdolliset kiinteistörekisteriin kirjatut rasitteet,
  • Tarvittaessa rakennuspiirustukset, joista poikkeaminen selviää,
  • Selvitys naapureiden kuulemisesta (viereisten tai vastapäätä olevien alueiden omistajat/haltijat). Selvityksen voi tehdä hakemuslomakkeen takasivulle tai erillisillä lomakkeilla.

Hakemuksessa on esitettävä arvio rakennushankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Hakemus jätetään kunnan kirjaamoon. Päätöksen tekee kaavoitusjohtaja, (Yla delegointipäätös 30.8.2017 §13)

Kirjaamo

03 565 24440
kirjaamo[at]pirkkala.fi
PL 1001
33961 Pirkkala

Asiakirjojen toimitus: Asiointipiste, Koulutie 1, 33960 Pirkkala