Maankäytön suunnittelu

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön muodostuminen. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta. Vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan vireilläolevista kaavoituskohteista kunnan alueella.

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta erilaiset mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa. Kaavoituksessa osallisia ovat ne, joiden elämään uusi kaava vaikuttaa, kuten maanomistajat, asukkaat ja naapurit. Lisäksi kaavoitukseen osallistuu asiantuntijoita ja viranomaisia, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Maankäytön suunnittelulla pyritään vastaamaan kysymyksiin siitä miten eri toiminnat sijoittuvat ja painottuvat eri alueille, mihin ja miten sijoittuvat asuminen, teollisuus ja palvelutoiminnat ja virkistysvaraukset. Vastattavaksi tulee myös se millaisiin toimintoihin varaudutaan tulevaisuudessa, mitä alueita suojellaan ja missä on muutosmahdollisuuksia. Suunnittelulla on luotava pitkän tähtäimen visio ja strategia siitä miten kehitetään yhdyskunnan rakennetta, liikennejärjestelmää, viherjärjestelmää jne. Maankäytön suunnittelulla luodaan konkreettiset ja yksityiskohtaiset sekä juridisesti sitovat edellytykset muutoksille ja rakennushankkeille.

Pirkkalan kunnassa asiasta vastaa maankäytön vastuualue. Toimisto sijaitsee Partolassa Kauppakeskus Veskan tiloissa osoitteessa Saapastie 2.