Strateginen yleiskaava

Strateginen yleiskaava

Pirkkalan kunnan strateginen yleiskaava (kaava nro 1003, ei oikeusvaikutteinen) tuli vireille kaavoituskatsauksella 2018. Koko Pirkkalan kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laadinta on asetettu sitovaksi tavoitteeksi talousarviossa 2018.

Pirkkalan strateginen yleiskaava on koko kunnan alueen kattava yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Strategista yleiskaavaa ei laadita oikeusvaikutteisena, joten myös sen ulkoasu, merkinnät, kaavallinen sisältö sekä kaavaprosessi poikkeavat tavanomaisesta kaavatyöstä. Strategisella yleiskaavalla pyritään alueidenkäytön strategisten linjausten tekemiseen ja kokonaiskuvan muodostamiseen kunnan maankäytön tavoitellusta kehityksestä. Kaava on perusta tuleville osayleiskaavatöille ja tarkemmalle suunnittelulle sekä kaavoitustöiden ajoitukseen ja ohjelmointiin. Työn pääpaino on valtuutettujen osallistuttamisessa ja valtuutettujen tahtotilan luomisessa maankäytönsuunnitteluun. Tavoitteena on, että Pirkkalan strategista yleiskaavaa päivitetään valtuustokausittain. Valtuustokausittain todetaan, mihin teemoihin liittyvät tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia, mihin teemaan liittyviä tavoitteita on tarpeen tarkistaa tai nouseeko esiin uusia teemoja, joihin valtuuston on tarpeen ottaa kantaa. Strategisen yleiskaavan on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka vuorovaikutuksessa Pirkkalan kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöitten kanssa.

Luonnosaineistojen nähtävillä olon aikana järjestetään verkkopohjainen kysely. Kyselyn tarkoituksena on ottaa kantaa luonnoksessa esitettyihin suunnitteluratkaisuihin. Kyselyssä pääsee ottamaan kantaa neljään eri teemaan jaettuihin suunnitteluratkaisuihin ja lopuksi voi lisäksi antaa vapaata palautetta. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 15 min. Kysely on avoinna 26.4.2020 saakka.

Kyselystä tulleessa "kiitosviestissä" on väärä päivämäärä. Tätä emme voi teknisistä syistä korjata. Kysely umpeutuu 26.4.2020. Pahoittelumme väärästä päivämäärätiedosta!

Kaavakartta ja merkinnät
Raporttiluonnos
Vuorovaikutusraportti
Lähtötietoraportti

eHarava-kysely

Kaava prosessi

Strategisen yleiskaavan luonnosta työstetään eteenpäin ja tavoitteena on saada luonnos ja kysely nähtäville huhtikuussa!