Strateginen yleiskaava

Strateginen yleiskaava

Pirkkalan kunnan strateginen yleiskaava (kaava nro 1003, ei oikeusvaikutteinen) tuli vireille kaavoituskatsauksella 2018. Koko Pirkkalan kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laadinta on asetettu sitovaksi tavoitteeksi talousarviossa 2018. Pirkkalan kunnan valtuusto hyväksyi strategisen yleiskaavan 8.6.2020 §50.

Pirkkalan strateginen yleiskaava on koko kunnan alueen kattava yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Strategista yleiskaavaa ei laadita oikeusvaikutteisena, joten myös sen ulkoasu, merkinnät, kaavallinen sisältö sekä kaavaprosessi poikkeavat tavanomaisesta kaavatyöstä. Strategisella yleiskaavalla pyritään alueidenkäytön strategisten linjausten tekemiseen ja kokonaiskuvan muodostamiseen kunnan maankäytön tavoitellusta kehityksestä. Kaava on perusta tuleville osayleiskaavatöille ja tarkemmalle suunnittelulle sekä kaavoitustöiden ajoitukseen ja ohjelmointiin. Työn pääpaino on valtuutettujen osallistuttamisessa ja valtuutettujen tahtotilan luomisessa maankäytönsuunnitteluun. Tavoitteena on, että Pirkkalan strategista yleiskaavaa päivitetään valtuustokausittain. Valtuustokausittain todetaan, mihin teemoihin liittyvät tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia, mihin teemaan liittyviä tavoitteita on tarpeen tarkistaa tai nouseeko esiin uusia teemoja, joihin valtuuston on tarpeen ottaa kantaa. Strategisen yleiskaavan on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka vuorovaikutuksessa Pirkkalan kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöitten kanssa.

Hyväksytty strateginen yleiskaava
Raportti

Kaavakartta ja merkinnät
Raporttiluonnos
Vuorovaikutusraportti
Lähtötietoraportti

eHarava-kysely

Kaava prosessi

Strategisen yleiskaavan luonnosta työstetään eteenpäin ja tavoitteena on saada luonnos ja kysely nähtäville huhtikuussa!