Päihdetyön palvelut

Päihdetyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdepalveluilla pyritään edistämään päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuollon palveluja annetaan henkilön avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Päihdepalveluina tarjotaan kunnan terveyskeskuksen katkaisuhoitoa, A-klinikkasäätiön palveluita Tampereella, sekä tarpeen mukaan muita palveluita


Hoitoon hakeutuminen

Päihdetyötä toteutetaan ohjauksena, neuvontana ja korjaavina avo- tai laitospalveluina. Päihdehuollon palvelujen saaminen edellyttää päihdeyksikön tekemää arviota asiakkaan päihdehuollon tarpeesta. Päihdeyksikön muodostavat päihdesairaanhoitaja ja sosiaalitoimen aikuissosiaalityöntekijä. Päihdesairaanhoitaja ja aikuissosiaalityöntekijät antavat tietoa erityispalveluista ja kuntoutuksesta sekä ohjaavat hoitoon hakeutumisessa.


Päihdesairaanhoitaja

Päihdesairaanhoitaja tarjoaa avohoidon palveluja kaikille, jotka kokevat oman tai läheisensä päihteiden käytön haitallisena.

Päihdesairaanhoitajan tehtävänä on hoidon tarpeen arviointi, konsultointi, päihdehoidon toteuttaminen, kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eri toimijoiden kanssa.


Sosiaalitoimiston päihdehuolto

Sosiaalitoimiston päihdehuollon palveluja ovat ohjaus ja neuvonta sekä ostopalveluihin liittyvä päätöksenteko. Ostopalveluina järjestetään avohoitoa, katkaisuhoitoa, laitoskuntoutusta ja päihdehuollon asumispalveluja. Ostopalveluihin ohjaus kunnan maksamana edellyttää terveystoimen päihdesairaanhoitajan ja sosiaalitoimiston aikuissosiaalityöntekijän yhdessä tekemää arviota asiakkaan päihdehuollon tarpeesta.