Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta. Sen tehtävä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lautakunnan tehtävänä on myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lisäksi tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Uutena tehtävänä tarkastuslautakunnalla on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Lautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen sekä vastaa JHT-tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen hallinnollisesta valmistelusta valtuuston käsittelyä varten. Lisäksi tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista.

Tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on lain mukaan oltava valtuuston jäseniä

Tarkastuslautakunta 2017-2021