Muutoksenhaku päätöksiin

Kunnan jäsenellä tai asianosaisella eli sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, on yleensä oikeus hakea muutosta kunnallishallinnossa tehtyihin päätöksiin.  Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen ja asianosaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.

Jäljempänä annettavat tiedot ovat yleistä tietoa, eivätkä korvaa virallisia muutoksenhakuohjeita. Muutoksenhakijalla on velvollisuus tutustua muutoksenhakuohjeisiin ja -kieltoihin ja toimia niiden sekä lainsäädännön mukaisesti.
 

Kuntalain mukainen muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

 • Tehdään kirjallisesti kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston, johtokunnan tai toimielimen alaisen viranhaltijan päätöksestä ja osoitetaan päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranomaisen päätöksestä ylemmälle toimielimelle
 • Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperustein
 • Valitusoikeus on asianosaisella tai kunnan jäsenellä
 • Muutoksenhakuaika on 14 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta

Kunnallisvalitus

 • Tehdään kirjallisesti oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä tai kunnanvaltuuston tekemästä päätöksestä ja osoitetaan hallinto-oikeudelle.
 • Kunnallisvalituksen voi tehdä vain laillisuusperustein:
  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
  • päätös on muuten lainvastainen
 • Valitusoikeus on pääasiallisesti oikaisuvaatimuksen tehneellä asianosaisella tai kunnan jäsenellä
 • Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta
   

Erityislain mukainen muutoksenhaku

Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset tekevät lautakunta- ja viranhaltijatasolla päätöksiä erityislainsäädännön nojalla mm. perusturvassa, sivistystoimessa ja ympäristötoimessa. Koska erityislainsäädännössä olevat muutoksenhakua koskevat säännökset syrjäyttävät ristiriitatilanteissa kuntalain, tulee muutoksenhakijan selvittää erityislain oikaisuvaatimusta tai vastaavaa menettelyä koskevat säännökset, myös muutoksenhakukiellot.

 • Tehdään kirjallisesti ja osoitetaan hallinto-oikeudelle, jollei erityislainsäädännössä ole säädetty muusta valitusviranomaisesta
 • Hallintovalituksen voi tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperustein
 • Valitusoikeus on asianosaisella
 • Muutoksenhakuaika on pääsääntöisesti 30 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta
   

Muu oikeussuojakeino

Hallintokantelu

Hallintokantelu on ilmoitus siitä, että kantelun kohteena oleva menettely tai toiminta on lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kannella voi myös viranomaisen toimimattomuudesta ja tehtävien laiminlyönnistä. Hallintokantelu on vapaamuotoinen eikä sen tekemiselle ole asetettu määräaikaa. Hallintokantelu tehdään kirjallisesti ja osoitetaan ylemmälle, saman toimialan viranomaiselle, aluehallintovirastolle, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille.
 

Hyödyllisiä linkkejä

Aluehallintovirasto
Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan.

Finlex
Oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton internet-palvelu.

Kuntaliitto
Kuntaliitto on kuntien yhteinen vaikuttaja ja edunvalvoja, kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

Oikeuslaitos
Oikeuslaitokseen kuuluvat riippumattomat tuomioistuimet, asianajajalaitos ja valtion oikeusaputoimistot, rikosasioissa syyttäjälaitos sekä tuomioistuinten määräämien rangaistusten ja päätösten täytäntöönpanosta vastaavat ulosottoviranomaiset ja Rikosseuraamuslaitos.