Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoitaja tekee omaishoitosopimuksen kunnan kanssa.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää silloin, kun henkilö tarvitsee vaativaa hoitoa, huolenpitoa ja jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa. Hoidon tulee olla ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti sitovaa.

Omaishoidon tuen myöntämisen tulee olla hoidettavan edun mukaista.

Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon annettavaa apua, ei ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia tai taloustöitä.

Hoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioidaan hoitajan ja hoidettavan yksilöllisellä haastattelulla, kotikäynnillä tehtävällä toimintakyvyn arvioinnilla ja havainnoinnilla.


Omaishoidon tuki on kokonaisuus

Omaishoidon tuki muodostuu:

  • hoidettavalle annettavista palveluista
  • omaishoitajalle myönnettävävästä hoitopalkkiosta
  • omaishoitajalle myönnetyistä vapaista, sekä
  • omaishoitoa tukevista palveluista

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Omaishoidon tuen hoitopalkkio myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa.