Oppilaskunta muodostuu kaikista koulun oppilaista. Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu toimielin, joka edustaa kaikkia koulun oppilaita. Hallitukseen on valittu kaksi edustajaa jokaiselta luokka-asteelta. Hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, jonka toteuttamiseen otetaan kaikki mukaan. Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön yhtä tärkeitä jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Oppilaskunnan tukena toimii ohjaavat opettajat Hanne Siili ja Marianna Valtonen, jotka myös huolehtivat yhteydenpidosta muihin opettajiin ja rehtoriin. Oppilaskunta on tärkeä osa koulua, aivan kuten opettajat, rehtorit ja muu koulun henkilökunta.

Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa kouluyhteisönsä kehittämiseen. Oppilaskunta on oppilaiden paikka harjaantua käyttämään neuvottelu- ja vaikuttamistaitoja elämää varten. Jos oppilaat huomaavat jonkin epäkohdan koulussa, yksittäinen oppilas voi oppilaskunnan kautta välittää viestiä eteenpäin rehtorille. Oppilaskunnan hallitus voi organisoida erilaista virkistystoimintaa koko oppilaskunnalle.

Oppilaskunnan hallituksesta valitut jäsenet ovat osallistuneet Pirkkalan lasten parlamenttiin, jossa on edustus jokaisesta Pirkkalan koulusta. Lasten parlamentti on Pirkkalan alakouluikäisten vaikuttamiskanava. Parlamentin toimintaan osallistuu 7–13 -vuotiaita lapsia, jotka on valittu omien koulujensa oppilaskunnista.