Mitä teen, jos olen tyytymätön terveydenhuollon asiakasmaksuun

Pirkkalan kunnan terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti. Mikäli olet tyytymätön saamaasi asiakasmaksulaskuun tai jos laskulla on selvä asia-, kirjoitus- tai laskuvirhe, voit pyytää korjausta suoraan ilman kirjallista muutoksenhakua ottamalla yhteyttä ensisijaisesti laskuttajaan. Tarkemmat yhteystiedot laskutuksen asiakaspalveluun löydät laskusta.

Laskuttaja oikaisee laskun, mikäli laskussa on selkeä virhe. Mikäli ette pääse asiassa sopimukseen, Sinulla on mahdollisuus tehdä 30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista talousjohtaja Petri Lätille kirjallinen pyyntö laskun oikaisemiseksi.

Pyynnössä on selkeästi ilmoitettava

  • oikaisua vaativan nimi ja osoite
  • yksilöity tieto, mistä laskusta on kysymys (laskun numero)
  • millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan.


Oikaisuvaatimus

Talousjohtajan viranhaltijapäätökseen tyytymätön voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen Pirkkalan kunnan hyvinvointilautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisua voi hakea mm. seuraavia palveluita koskevista maksuista

  • lääkäreiden ja hoitajien vastaanotto
  • fysikaalinen hoito
  • terveyskeskussairaalan osastohoito
  • hammashoito

Sosiaalihuollon mukaisista palveluista (kotihoito, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, palveluasuminen) tehdään asiakkaalle erillinen asiakasmaksupäätös, jossa on liitteenä omat oikaisuvaatimusohjeensa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viranhaltijapäätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Jos asianosainen on antanut suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon, niin asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä lähettämisestä. Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, jätetään se käsittelemättä.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava, mistä viranhaltijapäätöksestä vaaditaan oikaisua, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan sekä oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarpeelliset yhteystiedot. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on myös ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta sekä valtakirja tai muu asiakirja, jolla puhevalta on määritetty.

Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava hyvinvointilautakunnalle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi jättää postitse tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan on oltava perillä toimitustavasta riippumatta muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 15:00 mennessä.