Yleiset perusteet potilaalle annettavista omahoitotarvikkeista

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24§:n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät muun muassa hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (25 §). Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjälleen maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 5 §).

Pirkkalan yhteistoiminta-alueella noudatetaan kuntaliiton yleiskirjeen (11/80/2013) mukaista ohjeistusta terveyskeskuksen hoitotarvikejakelusta. Yleiskirje ei koske apuvälineitä, joista säädetään erikseen terveydenhuoltolain 29 §:ssä ja sitä täydentävällä asetuksella (1326/2011) lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta sekä asiakasmaksulainsäädännössä. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirastot
seuraavat ja valvovat hoitotarvikejakelun toteutumista.

Hoitotarvikejakelun lähtökohtana on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta. Jakelu voidaan aloittaa myös välittömästi, mikäli asiakkaan hoito on pitkäkestoista ja hoitotarvikkeiden tarve on pysyvä (esim. avanne, inkontinenssi ja tabletti tai insuliinihoitoiset diabetespotilaat). Hoitotarvikejakelu edellyttää julkisen terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa
hoidon kokonaistilanteen arviointia.


Hoitotarvikkeiden tarpeen arviointi, lähetekäytännöt ja hoitosuunnitelma

Hoitotarvikkeiden ja -välineiden luovuttamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti Pirkkalan yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen lääkärin suositus/lähete, joka kirjataan hoitotarvike-jakelulehdelle ja siitä tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • lääketieteellinen syy, diagnoosi
 • lyhyt kuvaus sairaudesta
 • tuote ja arvioitu tarve
 • hoitavan lääkärin allekirjoitus

Hoitotarvikkeiden valinnan ohjaus ja opastus tapahtuu tarvittaessa sairaanhoitajan vastaanotolla. Diabeetikoiden hoitotarvikkeiden tarpeen arvioinnista, ohjauksesta ja neuvonnasta vastaa diabeteshoitaja.

Mikäli lähete hoitotarvikejakelun aloittamiseksi on tehty erikoissairaanhoidon lääkärin toimesta, edellytämme sähköistä / kirjallista lähetettä hoitavalta taholta. Muissa yksiköissä tehdyn lähetteen / hoitosuunnitelman tulee olla asiakkaan mukana, kun hän hakee omalääkäriltä suositusta hoitotarvikkeiden jakelun aloittamiseksi.

Ulkopaikkakuntalaiset, jotka ovat vaihtaneet kotikuntansa tarjoamat terveyspalvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueelle, ovat oikeutettuja saamaan hoitotarvikkeita samoin periaattein kuin kuntalaiset. Terveyskeskusta vaihtaneiden hoitotarvikkeet laskutetaan kotikunnalta.

Hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan vain henkilöille, joiden kotikunta on Pirkkala tai Vesilahti. Ulkokuntalaisilla tulee olla oman kunnan maksusitoumus tarvikkeiden saamiseen edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Tarvikkeita jaetaan ainoastaan kotona asuville asiakkaille. Kotona asumiseen rinnasteiseksi katsotaan myös kotihoitoa vastaavat palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Näissä yksiköissä asuville tarvikkeita jaetaan vain asiakkaan henkilökohtaiseen tarpeeseen, ei laitoksen muuhun käyttöön.


Hoitotarvikejakelun periaatteet Pirkkalan yhteistoiminta-alueella

Hoitotarvikejakeluun liittyvät suositusmäärät ovat ohjeellisia. Hoitotarvikkeiden jakelu toteutetaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Myös potilaalla on vastuu hoitotarvikkeiden asianmukaisesta käytöstä. Hoitotarvikkeet on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön ja niiden luovuttaminen eteenpäin on kielletty. Jos havaitaan väärinkäyttöä, voidaan hoitotarvikkeiden jakelu evätä. Avaamattomat hoitotarvikepakkaukset tulee palauttaa hoitotarvikejakelupisteeseen.

Hoitotarvikkeita ja välineitä annetaan yleensä 3 kuukauden tarve kerrallaan ja ne ovat asiakkaalle maksuttomia. Perustellusta yksilöllisestä syystä hoitotarvikkeita voidaan luovuttaa myös pidemmäksi ajaksi. Hoitotarvikkeita luovutettaessa huomioidaan aina hoitotarvikkeiden tarpeellisuus ja asianmukaisuus. Mikäli hoitotarvikkeen tarpeellisuudesta tai asianmukaisuudesta herää kysymyksiä, ohjataan asiakas varaamaan aika omahoitajalta tai – lääkäriltä uudelleenarviointia varten.

Hoitotarvikkeiden jakelusuositus voidaan antaa asiakkaalle kahdeksi vuodeksi kerrallaan voimassaolevana, ellei hoitosuunnitelman vuosipäivitys anna aihetta korjata henkilökohtaista jakelusuositusta sitä aiemmin.

Maksuttomien hoitotarvikkeiden ja – välineiden yleisohjeesta voidaan poiketa vain Pirkkalan yhteistoiminta-alueen terveyspalvelujen ylilääkärin tekemällä päätöksellä, jos se on tarkoituksenmukaista lääketieteellisestä tai hoidollisesta syystä.

Hoitotarvikkeet on kilpailutettu ja käytämme kulloinkin voimassaolevien hankintapäätösten mukaisia, tarkoituksen sopivia edullisimpia hoitotarvikkeita. Perustellusta lääketieteellisestä syystä voidaan hankintapäätöstuotteesta poiketa esimerkiksi silloin, jos muu tuote tukee kotona selviytymistä tai on hoidon onnistumisen kannalta välttämätön.


Diabetestarvikkeet

Diabeteksen hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden jakelussa suosituksena ja yleisenä ohjeena on diabeteksen Käypä Hoito – suositus. Suositus on ohjeellinen ja päätös tehdään aina terveydenhuollon ammattihenkilön arvioiman ja asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Diabetestuotteiden määrät ovat enimmäismääriä, jotka voidaan ylittää vain erikseen perustelemalla (esim. muutokset lääkehoidossa, näkövamma ja infektiotaudit). Hoitotarvikkeiden saaminen edellyttää diabetesdiagnoosia.

Pistosvälineet
Neulat, ruiskut, monikäyttöiset insuliinikynät, ja insuliinipumpun tarvikkeet myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Asiakkaalle annetaan yksi insuliinikynä / insuliinilaji. Mikäli kynä rikkoutuu, tulee se palauttaa hoitotarvikejakeluun, jota vastaan annetaan uusi kynä. Hukatun kynän tilalle asiakas hankkii itse tilalle uuden.

Seurantavälineet
Lansetit, liuskat ja mittarit myönnetään terveydenhuollon ammattihenkilön arvioiman, asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Ruokavaliohoidolla oleva asiakas ilman diabetesdiagnoosia hankkii testiliuskat itse. Verensokerimittarin saa lainaksi tai omaksi tarpeen mukaisesti. Muita seurantavälineitä jaetaan terveydenhuollon ammattihenkilön arvioiman, asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Oheisessa taulukossa on verensokerin mittaukseen käytettävien liuskojen ohjeellinen suositus. Liuskojen yksilöllinen tarve voi olla myös edellä mainittua suurempi erityisesti lapsilla, epävakaan sokeritasapainon omaavilla, näkövammaisilla tai raskaana olevilla.

Plasmanglukoosin omamittauskohteita ja mittausliuskojen tarve:

Tilanne
Tarkoitus
Mittausajankohdat
Tavoite glukoosipitoisuuden suhteen
Liuskatarve/viikko
Tarpeen kesto

Pitkäaikainen tarve:

Vakiintunut
tyypin 1 tai
komplisoitunut
tyypin 2 diabetes

Glukoosi-
tasapainon
muutoksen
havaitseminen

Pääateriat, ilta
ja aamu

Ei aterian
aiheuttamaa
suurenemista

35

Pysyvä

Vakiintunut tyypin 2 diabetes (ei insuliinia)

Glukoosi-
tasapainon
muutoksen
havaitseminen

Aamu ja ilta

Sama taso

12

Pysyvä

Vakiintunut
komplisoitumaton
tyypin 2 diabetes
(insuliinihoito)

Glukoosi-
tasapainon
muutoksen
havaitseminen

Pääateriat, aamu ja ilta

Sama taso

20

Pysyvä

Väliaikaiset lisätarpeet:

Ateriainsuliinin annoksen säätäminen

Aterian-
jälkeisen hyper-
glykemian
toteaminen

Ateriapari-
mittaukset
(ennen ateriaa
ja kaksi tuntia
sen jälkeen)

Ei muutosta aterian
jälkeen

14

n. 4 vk

Perusinsuliiniannoksen säätäminen

Yönaikainen
verenglukoosin
muutoksen
toteaminen

Illan ja aamun
mittaukset

Ei pienenemistä
yön aikana

10

n. 4vkHaavanhoitotarvikkeet

Hoitotarvikejakelu haavanhoitotarvikkeiden osalta aloitetaan tarpeen kestettyä kolmen (3) kuukauden ajan; poikkeuksena kotihoidon asiakkaat. Alle kolme kuukautta kestävässä haavahoidossa asiakas ostaa itse haavanhoitotarvikkeet.

Haavahoitotarvikkeita saadakseen asiakkaan tulee olla lääkärin/sairaanhoitajan/kotisairaanhoidon/haavahoitajan säännöllisessä seurannassa.

Maksutta jaetaan haavanhoitoon imevät ja kiinnittävät tehdaspuhtaat tarvikkeet:

 • haavatyyny tehdaspuhdas, eri koot tarvittaessa
 • harsotaitos tehdaspuhdas, eri koot tarvittaessa
 • pumpulitikut tarvittaessa
 • harsoside elastinen, eri leveydet tarvittaessa
 • putkiside, eri leveydet ja materiaalit tarvittaessa
 • teippi tarvittaessa
 • haavakalvo tehdaspuhdas rullassa tarvittaessa
 • kevennyshuopa

Lääkinnälliset tukisukat / hoitosukat potilas hankkii itse.  Puhdas vesi riittää kotioloissa useimmiten haavan puhdistamiseen. Tilanteissa, joissa haavan puhdistamiseen tarvitaan muita liuoksia, niitä myönnetään terveydenhuollon ammattihenkilön arvioiman, asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Haavahoidossa tarvittavat perusvoiteet ja suojakäsineet asiakas hankkii itse.


Avannetarvikkeet

Lääkärin allekirjoittama lähete avannetarvikejakeluun tehdään erikoissairaanhoidossa. Avannehoitaja valitsee asiakkaalle sopivat tuotteet ja yleensä asiakas saa sairaalasta mukaansa kahden viikon tarvetta vastaavan määrän avannetarvikkeita. Asiakas hankkii itse normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tuotteet (esim. pesuaineet, pyyhkeet, suojakäsineet ja perusvoiteet).

 • Sairaalasta kotiuduttuaan asiakas toimittaa lähetteen terveyskeskuksen hoitotarvikejakeluun ja tarvittaessa varaa ajan sairaanhoitajan vastaanotolle.
 • Ensimmäisellä kerralla tilataan noin 2 viikon – 1 kuukauden tarve avannetarvikkeita, jotta varmistutaan tuotteen ja sen koon sopivuudesta. Jatkossa
  tilaus tehdään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.
 • Sairaanhoitajan ja kotisairaanhoitajan tehtäviin kuuluu asiakkaan ohjaaminen ja tukeminen avannehoitotarvikkeiden käytössä sekä avanteen seuranta ja hoidon arviointi. Tarvittaessa sairaanhoitaja voi konsultoida TAYS:n avannehoitajaa.

Suoliavannevälineet

 • avannepussi, suljettu 2 kpl / vrk
 • avannepussi, tyhjennettävä 2-5 kpl / viikko
 • avannesuoja (ns. saunapussi) 1kpl / viikko
 • avanteen suojalevy 1-3 kpl / viikko
 • avannekorkki, 1-osainen 1 kpl / vrk
 • Poikkeus: ohutsuoliavanteessa suojalevyjen ja pussien käyttö saattaa olla suurempi.

Virtsa-avannevälineet

 • virtsa-avannepussi 7 kpl / viikko
 • suojalevy 3-7 kpl / viikko

Muut avannetarvikkeet

 • suojapasta, max 2 tuubia / kk
 • ihonsuoja-spray tarpeen mukaan
 • sirotejauhe tarpeen mukaan, suojapastan kanssa
 • suojapastarengas suojalevyn vaihdon yhteydessä
 • suojarengas suojalevyn vaihdon yhteydessä
 • sulkija 1 kpl viikko
 • avannevyö 3-4 kpl / vuosi
 • huuhtelupussi 2 kpl / vuosi
 • huuhtelukärki 4 kpl / vuosi
 • kosteuspyyhe ihon puhdistukseen harkinnan mukaan


Uloste- ja virtsainkontinenssiin liittyvät hoitotarvikkeet

Vaipat

Vaippoja annetaan vaikeasta tai keskivaikeasta virtsan tai ulosteen pidätyskyvyn häiriöstä kärsiville asiakkaille. Vaippajakelun piiriin pääsee, kun inkontinenssin syy on selvitetty. Kyseessä tulee olla pitkäaikainen, vähintään 3 kk, tarve.

 • Lievään inkontinenssiin tarvittavat suojat eivät kuulu hoitotarvikejakelun piiriin. Asiakas hankkii itse normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat
  tuotteet (esim. pesuaineet, pyyhkeet, suojakäsineet ja perusvoiteet).

Vaikea inkontinenssi: Virtsa karkaa jo levossa
Keskivaikea inkontinenssi: Virtsa karkaa useista kertoja päivässä, määrä noin 1,5dl virtsaa kerrallaan 
Lievä inkontinenssi: Virtsa karkaa harvoin tai ponnisteltaessa (asiakas hankkii itse vaipat)

 • Vaippoja jaetaan omalääkärin tai kotihoidon lääkärin tekemän yksilöllisen tarpeen arvioinnin perusteella. Päätös kirjataan asiakkaan terveyskertomukseen.
 • Vaippoihin ei ole suoraa oikeutta pelkästään erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä. Kun lähete on tehty erikoissairaanhoidossa, ohjataan asiakas oman
  sairaanhoitajan vastaanotolle tai kotisairaanhoitaja tekee kotikäynnin vaippatarpeen arvioimiseksi.
 • Vaippoja annetaan asiakkaalle yksilöllisen tarpeen mukainen määrä, yleensä noin 3-4 kpl vuorokautta kohden on riittävästi. Erityistapauksissa yksilöllinen tarve voi olla suurempikin, jolloin omalääkäri perustelee vaippojen suuremman tarpeen.
 • Vaippasopimukset ja vaippojen kotiinkuljetusten jatkotilaukset tekee muiden kun säännöllisen kotihoidon asiakkaiden osalta Pirkkalassa hoitotarvikejakelusta vastaava henkilö ja Vesilahdella kotihoito. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden vaippasopimukset ja tilaukset hoitaa kotihoito. Mikäli tilanne edellyttää kotikäyntiä, se tehdään kotihoidosta. Vaippojen toimittaja toimittaa vaipat vaippasopimuksen mukaan suoraan asiakkaalle.
 • Hoitotarvikejakelupisteessä ei ole vaippavarastoa, josta voisi heti saada vaippoja. Mikäli kotiuttava laitos ei anna yhtään vaippaa mukaan, on asiakkaan
  haettava niitä ensi alkuun kaupasta (marketit, apteekit).
Lasten vaippajakelu
 • Vaippojen myöntämisen perusteena lapselle on lastenlääkärin tekemä diagnoosi (pitkäaikainen sairaus / kehitysvammaisuus, kehitysviivästymä tms.)
 • Vaippajakelun piiriin lapsi pääsee lapsen täyttäessä 3 vuotta
 • Yökastelu ei ole riittävä peruste vaippojen jakeluun
 • Lasten vaippajakelu toimii samoilla periaatteilla kuin aikuistenkin
Virtsakatetrit ja muut urologiset hoitovälineet

Virtsakatetrit

 • kertakäyttöiset katetrit 1-6 kpl /vrk
 • laajentava katetri (miehille) lääkärin ohjeen mukaan
 • kestokatetrit tarpeen mukaan

Virtsankeräyspussit

 • tyhjennettävä virtsankeräyspussi 1-3 kpl /viikko
 • narupussi tarpeen mukaan
 • nefrostomiakatetripussit ja kiinnitysteippi1-2 kpl /viikko

Virtsankeräyspussin kiinnitykseen

 • kiinnitysnauhat 1-4 kpl /vuosi
 • virtsankeräyspussin muovinen kiinnitysteline sänkyyn, tarpeen mukaan
 • Huom! - kiinnitysnauhat eivät ole kertakäyttöisiä, kestävät useita pesukertoja

Ulkoinen virtsankerääjä

 • ulkoinen virtsankerääjä (urinaali, kondomi) kiinnitysnauhalla tai itsekiinnittyvä 1-3 kpl / vrk
 • Asiakas hankkii itse normaaliin hygieniaan kuuluvat tuotteet (esim. suojakäsineet).
 • Toistokatetroinnissa käytetään edullisinta tuotetta, mikäli se soveltuu ko. potilaalle.
Suolen toiminnan hoitotarvikkeet
 • Anaalitamponit ja muut ulosteinkontinenssituotteet jaetaan yksilöllisen tarpeen mukaan suosituksena 1 anaalitamponi /vrk.
 • Jakelu edellyttää aina lääkärin tutkimaa, toteamaa ja diagnosoimaa sairautta.
 • Anaalitamponin käyttö aloitetaan erikoissairaanhoidossa.
 • Asiakas hankkii itse normaaliin hygieniaan kuuluvat tuotteet (esim. suojakäsineet).

Asiakaskohtaisesti

 • Gastrostomiavälineet
 • Tracheostomiavälineet
 • Pleuradreeni tyhjennysvälineet
 • Dialyysitarvikkeet

Muut katetrit

 • ileostomia - imukatetri tarpeen mukaan
 • imukatetri, eri koot tarpeen mukaan
 • imupussit ja imuletkut tarpeen mukaan


Happirikastin ja happipullo

 • Happihoito aloitetaan erikoissairaanhoidossa ja sieltä saadaan lainaksi myös happirikastin.
 • Happiletkut ja –viikset kuuluvat hoitotarvikejakeluun, mikäli käyttäjä tarvitsee happea liikkuessa kodin ulkopuolella, hän vuokraa happipullon AGA:lta, johon hän tarvitsee lääkäriltä todistuksen.
 • Lääkehapen asiakas ostaa itse. Kelan korvausta varten asiakkaan tulee täyttää kelakorvauslomake, jonka liitteenä on lääkärin todistus, jossa määräys
  happihoidosta ja kuitit asiaan liittyvistä kustannuksista.
 • Tupakointi on rikastinhoidon ehdoton este.


Kivunhoitovälineet

 • Kipupumpun lääkeannostelua varten tarvittavat neulat ja ruiskut.


Lasten antikoagulanttihoito

 • Liuskat, kontrolliliuokset ja lansetit hoidon tarpeen mukaan.


Keskuslaskimokatetrin hoitovälineet

 • Asiakaskohtaisesti


Muut hoitotarvikkeet

Terveydenhuollon ammattihenkilön arvioiman, asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti voidaan myöntää lisäksi seuraavia hoitotarvikkeita:

 • Ravitsemuksen toteuttamiseen tarkoitetut hoitotarvikkeet, kun asiakas ei pysty syömään riittävästi suun kautta. Tarvikkeet jaetaan potilaalle asennetun
  ravinnonsiirtojärjestelmän mukaan. Ravintovalmisteet eivät kuulu jakelutuotteisiin.
 • Lääkeannosteluun tarvittavat tarvikkeet (ruiskut, neulat) silloin, kun niitä ei saa apteekista lääkettä ostettaessa. Inhaloitavien eli keuhkojen kautta otettavien lääkkeiden annosteluun välineet ostetaan ensisijaisesti apteekista.
 • Kotona liman imemiseen tarvittavat Imutarvikkeet
 • Asiakkaille, joilla on pitkäaikainen tarve, voidaan antaa muovinen virtsapullo ja/tai alusastia kotisairaanhoidosta. Tuotteita ei tarvitse palauttaa.


Hoitotarvikejakelun piiriin kuulumattomat tarvikkeet

Maksutta jaettaviin hoitotarvikkeisiin ja –välineisiin eivät kuulu esimerkiksi seuraavat tarvikkeet:

 • Kaarimaljat
 • Mehupillit
 • Ruokaliinat tai –laput
 • Juomamukit
 • Dosetit ja tabletinpuolittajat
 • Nenäliinat
 • Laastarit
 • Pesulaput
 • Pesuemulsiot
 • Käsidesinfektioaineet
 • Plasmansokerin mittausliuskat heikentyneessä sokerinsietokyvyssä (ei diabetesdiagnoosia)
 • Vuodesuojat (poikkilakanat, saniteetti- eli kroonikkovaipat, vuoteen suojamuovit)
 • Suojakäsineet
 • Avannepussien hajunpoistajat
 • Tippasuojat ja pikkuvaipat
 • Haavanhoitokengät ja erilaiset varvasvälituet
 • Tyrävyö
 • Ihon desinfiointiaineet
 • Instrumentit (instrumentteja ei myöskään lainata)

Poikkeuksena:

 • syöpä-, reuma- ja ms-potilaat, joille annetaan ruiskut ja neulat
 • keskoslasten ruokintaan ja lääkitykseen tarvittavat ruiskut ja neulat, letkut, ym.
 • saattohoitopotilaille hoitovälineiden jakelu asiakaskohtaisesti harkinnan mukaisesti

Muissa tilanteissa muita hoitovälineitä asiakkaat voivat itse hankkia tarvikkeita myyviltä yksityisiltä palveluntuottajilta.