Lastenvalvoja huolehtii avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämisestä sekä vahvistaa vanhempien sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta sekä elatusavusta.

Ennen lastenvalvojan tapaamista

Sopijaosapuolina lapsen huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatusasioissa ovat vanhemmat. Sopimus voidaan tehdä myös vanhempien ja muun henkilön (oheishuoltaja) välillä.

Lastenvalvoja avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatii täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan.  Lähtökohtana on lapsen etu, jotta lapsen arki järjestyy parhaiten.

Vanhempien tulee miettiä yhdessä ennen lastenvalvojan tapaamista seuraavia asioita:

  • Huoltajuus (yhteishuolto, yksinhuolto, tietojensaantioikeudesta ja tehtävänjaosta sopiminen sekä mahdollinen oheishuolto).
  • Asuminen (vuoroasuminen tulee kyseeseen, jos lapsi viettää vähintään 40 % ajasta toisen vanhemman luona).
  • Muussa tapauksessa tapaamiset ja yhteydenpito toiseen vanhempaan, myös loma-aikoina ja juhlapyhinä.

Kun toinen vanhempi on varannut ajan lastenvalvojalle, varauksesta tulee ilmoittaa toiselle vanhemmalle ja varmistaa hänen saapumisensa.


Keskustele lapsen kanssa

Uuden lapsenhuoltolain (1.12.2019) mukaan vanhempien tulisi keskustella etukäteen lapsen kanssa asumiseen ja toisen vanhemman tapaamisiin liittyvistä asioista lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

Lastenvalvojan tulee varmistaa, että lapsi on saanut ilmaista näkemyksensä. Vanhemmat esittävät lapsen näkemyksen lastenvalvojalle.

Lastenvalvoja voi parityönä tarvittaessa myöhemmin tavata lasta, jos se on tarpeen ja jos vanhemmat ja huoltajat siihen suostuvat. Tämä koskee pääsääntöisesti kouluikäisiä lapsia.

Tulot ja menot selvitetään

Elatusasiassa vanhemmilla tulee olla mukanaan selvitykset palkkatuloistaan erittelyineen, muista tuloistaan, asumiskustannuksistaan sekä lapsen päivähoito- ja kerhomaksuista sekä vakuutus- harrastusmenoista.