Kotihoito  

Kotihoidolla tuetaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä kotona ja ehkäistään toimintakyvyn heikentymistä hoivan ja hoidon sekä kuntoutuksen avulla. Kotona asumisen tukemiseksi asiakkaalle järjestetään tarvittaessa kotihoidon tukipalveluja kuten ateria-, turvapuhelin- ja kauppapalvelu.  

Kotisairaanhoito on osa asiakkaan kotihoitoa. Sen tehtävänä on avustaa ja tukea asiakasta lääkärin määräämissä sairaanhoidollisissa toimissa, ottaa näytteitä, valvoa ja arvioida lääkehoidon toteutumista sekä asiakkaan terveydentilaa. Lisäksi vaativaa ja tehostettua kotisairaanhoitoa (mm. saattohoito, sairaalasta kotiutuminen) voidaan järjestää asiakkaan omassa kodissa. 

Ennen kotihoidon palveluiden aloittamista selvitetään asiakkaan kokonaistilanne, hoidon ja palvelujen tarve sekä sovitaan palvelujen toteuttamisen tavoista yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Asiakkaan omat näkemykset kirjataan suunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan ilman aiheetonta viivästystä aina, jos asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuu hänen palvelutarpeeseensa vaikuttavia olennaisia muutoksia tai vähintään kuuden kuukauden välein.    

Kotihoidon palveluiden hakemisessa sinua neuvoo Ikäneuvo-puhelin.  Kotihoitoa tarjoavat myös monet yksityiset palveluntuottajat Pirkkalassa ja Vesilahdessa , joiden palveluista voi saada verotuksessa kotitalousvähennystä. 


Päivätoiminta

Päivätoiminnan tarkoituksena on ikäihmisten kotona pärjäämisen tukeminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Myös omaistaan hoitavan jaksamista voidaan tukea mahdollistamalla hänelle vapaa-aikaa.  

Päivätoimintaa on Pirkkalassa Vanhustyön keskus Pirkankoivussa jokaisena arkipäivänä ja Vesilahdella Vesilahden terveysasemalla kahtena arkipäivänä viikossa. Päivätoimintaan haetaan [TULOSSA hakemuslomakkeella] ja palvelun myöntäminen perustuu palvelutarvearviointiin. 

Ateriapalvelu  

Ateriapalvelu tarkoittaa kotiin kuljetettua, monipuolista ja ravitsevaa ateriaa. Ateriaan kuuluu pääruoka, kasvislisäke ja jälkiruoka. Ateriat tuodaan kotiin kylminä kahtena päivänä viikossa.  Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät kykene liikkumaan kodin ulkopuolella (esimerkiksi tehdäkseen ruokaostoksia tai aterioidakseen palvelukeskuksessa) tai valmistamaan aterioitaan. 

Vesilahdessa ateriat toimittaa Vanajan juhlapalvelut

Turvapalvelu 

Turvapalvelun avulla voi saada apua kotiin ympäri vuorokauden, esimerkiksi kaatumisen tai sairauskohtauksen takia. Hälytys tehdään rannekepainikkeella ja se ohjautuu turvapalvelun hälytyskeskukseen. Turvapalveluun annetaan avain, jotta auttajat pääsevät varmasti sisälle. Turvapuhelin toimii vain kotona. Turvapuhelimeen on saatavilla lisälaitteita, esim. oveen poistumishälytin ja häkävaroitin. Turvapalvelun voi saada asiakas, jolla on kaatumisriski, turvattomuutta tai epävakaa terveydentila.

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu on tarkoitettu säännöllisen kotihoidon asiakkaille, jotka eivät kykene itsenäisesti tai läheisten avustamana tekemään ostoksia. Kauppatilaukset tilaukset ja toimitukset tehdään kerran viikossa. 

Peseytymisapu

Peseytymisapu on tarkoitettu asiakkaille, joilla kotona peseytyminen ei onnistu avustajankaan turvin tai asiakkaan kodin pesu- ja/tai saunatilat ovat puutteelliset tai vaaralliset. Palvelua tarjotaan myös omaisen/läheisen jaksamisen tukemiseksi (esimerkiksi omaishoitaja) tai jos asiakkaalla on sairaanhoidollisesti perusteltu tarve ihon kunnon seuraamiseen. 

Kuljetuspalvelut asiointiin ja virkistykseen 

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu tukemaan asiakkaan itsenäistä asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Lisätietoa:

Palvelubussista Pirkkalassa

Asiointiliikenne Vesilahdessa

Sosiaali- ja vammaispalvelulakien mukaiset kuljetuspalvelut

Lisätietoa kotihoidon tukipalveluista antaa Ikäneuvo-neuvontapuhelin.