Vaalien yleisöpuhelimessa 040 806 2255 on ollut tekninen ongelma 27.2.2023 klo 12:00 asti. Pahoittelemme häiriötä. Jos olette yrittäneet ilmoittautua puhelimitse kotiäänestykseen ennen tätä pyydämme teitä ystävällisesti soittamaan uudelleen. Kotiäänestykseen voi myös ilmoittautua postitse tai sähköpostitse.

---------

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Ilmoittautua voi postitse, sähköpostilla tai puhelimitse.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos Pirkkala on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Ilmoittakaa omaishoitajan äänestyshalukkuudesta kotiäänestyksen ilmoittautumisen yhteydessä. Kotiäänestykseen äänioikeutetun muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Pirkkalan kunnan Asiointipisteestä arkisin klo 9.00–16.00 (os. Viistokuja 3), puhelimella numerosta 040 806 2255 sekä sähköpostitse osoitteesta: vaalit@pirkkala.fi. Ilmoituksen voi tehdä oheisella kotiäänestyslomakeella.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjakson aikana, tarkemmasta äänestysajankohdasta ilmoitetaan erikseen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunnan postiosoite on: PL 1001, 33961 Pirkkala, käyntiosoite: Viistokuja 3, sähköpostiosoite: vaalit@pirkkala.fi, puh 040 806 2255.