Pirkkalan luonnon monimuotoisuusohjelman luonnokseen saatiin lähinnä positiivista palautetta

Pirkkalan luonnon monimuotoisuusohjelman luonnos oli vapaasti kaikkien kommentoitavissa 24.6.2020 asti. Ohjelman päämäärä on luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja ekosysteemipalvelujen heikkenemisen pysäyttäminen Pirkkalassa vuoteen 2030 mennessä. Ohjelma jakautuu kolmeen eri tavoitteeseen. Ensimmäinen tavoite, uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelun edistäminen perustuu luonnon itseisarvon kunnioittamiseen ja kansallisiin uhanalaisuusarviointeihin. Toinen tavoite kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihteisyyden edistäminen perustuu luonnon ja ihmisen välisen suhteen ymmärtämiseen. Luonnonsuojelu on lopulta ihmisen suojelua, sillä ilman toimivia ekosysteemejä meillä ei ole elämän edellytyksiä. Useat tutkimukset ovat viime aikoina korostaneet luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi pölyttäjien merkitystä ruoantuotannolle tai metsän vaikutusta henkiselle hyvinvoinnille ja virkistykselle. Kolmas tavoite on edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vesiensuojelua. Ilmastonmuutos on käynnissä ja lämpötila nousee huolimatta siitä, mitä toimenpiteitä sen pysäyttämiseksi tehdään. Pyrkimys on hillitä lämpötilan nousu 1,5 asteeseen, mutta senkin tavoitteen saavuttaminen näyttää hyvin epävarmalta. Yhteiskunnan on siis vääjäämättä sopeuduttava muutoksiin, lisääntyneisiin sään ääri-ilmiöihin, kuten myrskyihin ja kuiviin kausiin, leutoihin roudattomiin talviin sekä tuholaisten lisääntymiseen. Mitä monimuotoisimpia ekosysteemit ovat, sitä paremmin ne kestävät muutoksia ja pystyvät palautumaan. Tätä kutsutaan resilienssiksi. Luonnonmukaiset ekosysteemit myös tehostavat vesiensuojelua puhdistamalla ja varastoimalla vettä.

Pirkkalan luonnon monimuotoisuusohjelmaan on merkitty 7 tulosta tavoitteisiin pääsemiseksi ja 21 toimenpidettä tulosten saavuttamiseksi. Ohjelmaa oli mahdollista kommentoida anonyymisti, sähköpostilla tai puhelimitse. Kooste kommenteista ja ympäristötarkastaja Ulla Helimon vastaukset on esitetty oheisessa taulukossa. Sähköpostitse tulleet kommentit olivat pitkiä eikä niitä esitetä kokonaisuudessaan taulukossa. Kaikille sähköpostitse kommentoineille vastattiin myös laajemmin henkilökohtaisesti. Anonyymisti saadut kommentit on esitetty kokonaisuudessaan suorina lainauksina. 

24.6.2020 mennessä saadut kommentit ja palaute
Sähköpostilla saapunut palaute Ympäristötarkastajan vastine palautteeseen 
Kommentissa korostetaan Toivion alueen ja koulun merkitystä ja esitetään kahden uuden alueen sisällyttämistä ohjelmaan (virkistyskäyttöön).  Toimenpiteeseen 2.2.3. lisättiin, että ikääntyville tarkoitettu luontopolku voitaisiin perustaa Yleeninmäelle Toivioon. Yksittäisiin tielinjauksiin tai kaavoihin ei ohjelmassa oteta kantaa. Virkityskäyttöä koskeva palaute välitettiin kunnanpuutarhurille.
Kommentissa ihmeteltiin, miksi luontopäiväkoti Pilke Haikaran käyttämiä luontokohteita ei ole merkitty ohjelmaan.  Kysely päiväkotien käyttämistä lähiluontokohteista lähetettiin niin yksityisille kuin kunnallisillekin päiväkodeille. Pilke Haikasta ei valitettavasti muistutuksista huolimatta saatu kyselyyn vastausta.
Kahdessa kommentissa vastustettiin kokoojatietä Toivioon.  Yksittäisiin tielinjauksiin tai kaavoihin ei ohjelmassa oteta kantaa. 
Suullisesti saapunut palaute Ympäristötarkastajan vastine palautteeseen 
Kuikanluhdan perinnebiotooppi on kunnan mailla vain osittain.  Kuikanluhdan perinnebiotoopin hoito ja ennallistaminen on poistettu toimenpiteestä 1.3.3. 
Vähä Naistenjärven merkitystä opetuskäyttöön korostettiin Vähä Naistenjärven alue on kunnan omistuksessa ja sen käyttämistä opetuskäyttöön voidaan edelleen jatkaa ja kehittää. Tämä lisätään toimenpiteeseen 2.2.3.
Puuarboretumia toivottiin koululle.  Lisätään puuarboretumin perustaminen uuteen koulukeskukseen (toimenpide 2.1.2.)
Anonyymisti saapunut palaute Ympäristötarkastajan vastine palautteeseen 
"Ajankohtaisena asiana virkistyskäytön terveellisyyteen lisäisin, että nuo hanhet pitäisi ohjata pois uimarannoilta. Tämänkaltaisissa strategioissa pitäisi kyetä tekemään yhteistyötä eri hallinnon aloilla. Terveyspalvelu, sosiaalipalvelu, tilapalvelu ja ympäristöpalvelu yhdessä kehittämään ja toimimaan kohteeseen." Hanhien kohdalla tilanne ei ole ongelmaton. Joidenkin virkistyskäyttöä ne haittaavat, toiset pitävät niistä. Hanhien oleskelusta tai ulosteista ei tutkimusten mukaan ole mainittavaa terveysriskiä edes uimarannoilla, koska niiden ulosteet ovat pääosin hajonnutta ruohoa ja hajoavat nopeasti. Meillä esiintyy sekä kanadanhanhia että valkoposkihanhia. Kanadanhanhi on vieraslaji ja riistalaji, mutta siitä ei ole haittaa alkuperäiselle luonnolle. Valkoposkihanhi taasen on luonnonsuojelulailla rauhoitettu tulokaslaji. Sen tappaminen ja luvaton häiritseminen on laitonta. Pirkkalassa paikallista jätösongelmaa uimarannoilla voisi ehkäistä nurmikon hoidolla suosimalla monipuolisempaa ja korkeampaa kasvillisuutta. Lisäksi uimarantoja voidaan puhdistaa joka aamu. Hanhien karkottamisen lisääminen luonnon monimuotoisuusihjelmaan ei ole tällä hetkellä perusteltua. 
"NIITTYJEN PERUSTAMISTA KAIVATTAISIIN, EI KAIKKIA LEIKKUREILLA ALAS. PUIDEN KAATOJEN HILLINTÄÄ, PEHMEÄÄ  HOITOA JA LUONNONTILAISIA METSIÄ.  RAKENTAMISEN HILLINTÄ ESIM PYHÄJÄRVEN  RANNOILLE, LUONNONVARAISIA ALUEITA SINNE." Niittyjen pinta-alojen kasvattaminen on ohjelmassa (toimenpiteet 1.3.3. ja 2.1.2.). Metsien hoitoa käsitellään toimenpiteissä 1.1.2. ja 1.3.1. 
"Kiitos Hyvästä työstä. Toivoisin luonnonsuojelualueiksi lisättävän Lastenojanvuoren eteläpuolisen metdikön ( kunnan omistama) . Lisäksi toivoisin, että kunta toivoisi liitettävän Pirkanmaan mttakaavassa merkittävän lintualueen, Korteniitty. Kouluille täkeitä viheralurita on lidäkdi Kielokallio.Ollikantien alussa." Kiitos palautteesta. Lastenojanvuoren alueen viimeisin luontoselvitys on vuodelta 2007, eli vanhentunut. Ennen alueen esittämistä suojeluun, sen luontoarvot tulee selvittää. Palaute on vastaanotettu kunnan ympäristönsuojeluun, joka voi tilata alueen luontoselvityksen ja niiden perusteella alue voidaan lisätä ohjelmaan seuraavan päivityksen yhteydessä mikäli selvitys antaa siihen perusteet. Kouluilta saatiin valitettavasti hyvin vähän vastauksia kyselyyn koulujen käyttämistä luontoalueista, joten ohjelmaan kirjattiin vain päiväkotien käyttämät alueet. 
"Mielestäni on todella hyvä että tällainen ohjelma tehdään! Erityisen hyvältä tuntuu että luontoarvojen lisäksi huomiota kiinnitetään kuntalaisten hyvinvointiin ja viihtymiseen." Kiitos positiivisesta palautteesta!
"Luonto- ja ympäristäkasvatus on tärkeä toimenpide! Lapset ja nuoret on tärkeää kasvattaa kunnioittamaan luontoa! Hyvä jos luontokohteisiin pääsee helposti" Kiitos positiivisesta palautteesta!
"Kiitos selkeästä ja konkreettisesta, ammattitaidolla tehdystä luonnon monimuotoisuusohjelmasta. Ekosysteemien, ilmastonmuutoksen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja Pirkkalan viihtyisyyden huomioiminen kunnan kaikessa toiminnassa on välttämätön kestävän kehityksen turvaamiseksi. Luontoaltistus tuo merkittäviä hyvinvointivaikutuksia kuntalaisille sairauksien, stressin ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Ohjelmassa on huomioitu päiväkotien käyttämät luontokohteet ja niiden turvaaminen, mikä on tärkeätä myös luotokasvatuksen kannalta ja tulevaisuuden päättäjien luontotietoisuuden heräämiseksi. Kaiken ikäisille kuntalaisille luontoaltistus on tärkeä hyvinvoinnin lähde. Kaavoitusta tehtäessä pitäisi ehdottomasti huomioida, mitä haittoja ja uhkia tiivis rakentaminen ja täydennysraketaminen aiheuttaa alueen asukkaille ja aluetta käyttäville. Ei pidä rakentaa kaikkia järvenranta-alueita, vaan luontoympäristö, vallitseva maisema  puineen, pensaineen ja eläimineen on turvattava hyvinvointialtistuksen lähteenä kuntalaisille." Kiitos positiivisesta palautteesta!
"Suojellaanhan koko Vuorenhaka eikä pelksäään kallioaluslehto?" Suojeltavan alueen pinta-ala on noin 5 ha. Siinä on useampaa luontotyyppiä. Tarkemman rajauksen löytää luontoselvityksistä Pirkkalan ympäristönsuojelun nettisivuilta. On myös huomioitava, että ohjelmassa vasta esitetään alueita suojeltavaksi, mutta pviralliset äätökset tehdään myöhemmin. 
"Härmälänojan kunnostusta taimenille elinkelpoiseksi, sekä viheryhteyksien laatimista naistenmatkantien pohjoispuolelta luontokohteisiin (mm. Toivion metsiin) tulisi priorisoida yhtenäisen luonnon luomiseksi edistäen viihtyisää ja luontoystävällistä kuntamallia." Metsäekologisen verkoston huomiominen on toimenpite 1.1.1. Härmälänojan kunnostus on toimenpiteessä 3.2.1. 
"Hyvä kattava luonnon monimuotoisuusohjelma. Osallisuutta ja kuntalaisten vaikuttavuutta on lisätty.Hulevesien osalta kannustetaan kehittäviin uusiin ratkaisuihin.Vesistö- ja pienvesikunnostusten toteuttaminen" Kiitos positiivisesta palautteesta!

Ohjelmaan odotetaan vielä ELY-keskuksen ja naapurikuntien virallisia lausuntoja, minkä jälkeen se etenee yhdyskuntalautukunnan kautta kunnanhallituksen ja hyväksyttäväksi kunnanvaltuustoon. Ohjelman ulkoasu tulee myös vielä muuttumaan. Kommenttien perusteella muokatun ohjelmaluonnoksen löydät täältä: https://www.pirkkala.fi/site/assets/files/23380/1_kommentoitu_pirkkalan_luonnon_monimuotoisuusohjelma_25062020.pdf