Pirkkalassa on vertailukelpoista tilastotietoja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä sektoreittain alkaen vuodesta 2009 (CO2-raportti). Eri vuosien arvioinnissa tulee huomioida, että vuosien välillä voi olla suuriakin lämpötilaeroja, mikä vaikuttaa etenkin rakennusten lämmitystarpeeseen.

Viimeisimmässä Pirkkalan CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009–2018 sekä ennakkotieto vuodelta 2019.

Pirkkalan kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2018 olivat yhteensä 97,5 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Näistä päästöistä 8,0 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 5,6 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä. Maalämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta ja päästöistä on pieni. Päästöistä 13,7 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 17,7 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 44,7 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 0,9 kt CO2-ekv maataloudesta ja 5,6 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 2,7 kt CO2-ekv.

Pirkkalan päästöt asukasta kohti vuonna 2018 olivat 5,0 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,0–15,5 t CO2-ekv. CO2-raportin kuntien keskimääräinen asukaskohtainen päästö vuonna 2018 oli 6,8 t CO2-ekv.