Pirkkalassa on vertailukelpoista tilastotietoja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä sektoreittain alkaen vuodesta 2009 (CO2-raportti). Eri vuosien arvioinnissa tulee huomioida, että vuosien välillä voi olla suuriakin lämpötilaeroja, mikä vaikuttaa etenkin rakennusten lämmitystarpeeseen. Viimeisimmässä Pirkkalan CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009–2019 sekä ennakkotieto vuodelta 2020.

Pirkkalan kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 94,7 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Näistä päästöistä 6,5 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta, 4,8 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä ja 1,2 kt CO2-ekv maalämmöstä. Päästöistä 13,6 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 17,2 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 44,3 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 0,9 kt CO2-ekv maataloudesta ja 6,1 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 2,2 kt CO2-ekv.

Pirkkalan päästöt asukasta kohti vuonna 2019 olivat 4,8 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 2,7–14,4 t CO2-ekv. CO2-raportin kuntien keskimääräinen asukaskohtainen päästö vuonna 2019 oli 6,2 t CO2-ekv.

Pirkkalan päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2019 0,3 t CO2-ekv/asukas, eli noin 20 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa, joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin.

Pirkkalan asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2019 olivat 0,2 t CO2-ekv, eli noin 20 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmitysmuotojakaumasta, sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön suosio kasvaa nopeasti, mutta sen osuus lämmitysmuotojakaumasta on vielä pieni.

Pirkkalan kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2019 0,7 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 0,9 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat noin 10 % suuremmat ja päästöt erillislämmityksestä noin 10 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

Pirkkalan päästöt tieliikenteestä vuonna 2019 olivat 2,3 t CO2-ekv/asukas, eli noin 10 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöihin vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.