Yhdessä kohti hiilineutraaliutta

Pirkkala on kuntana ja osana Tampereen kaupunkiseutua sitoutunut hiilineutraaliustavoitteisiin. Pirkkala liittyi valtuuston päätöksellä Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon helmikuussa 2019. Päätös tukee Tampereen kaupunkiseudun ja koko maakunnan hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemistä. 

Tampereen kaupunkiseudun Hinku-esite (pdf)

Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan. 

Suurin päästövähennyspotentiaali Pirkkalassa on kiinteistöjen energiataloudessa ja liikenteessä. Pirkkalan ilmastotyö painottuukin kestävän yhdyskuntarakenteen suunnitteluun, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön sekä viisaan liikkumisen edistämiseen. Myös ympäristökasvatuksella on iso rooli kunnan ilmastotyössä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan myös kuntalaisten ja yritysten panostusta. Pirkkalassa on jo tällä hetkellä melko paljon myös ympäristöratkaisuja tarjoavaa liiketoimintaa.

Monet ilmastotoimet vähentävät päästöjä tehokkaasti ja ovat samaan aikaan taloudellisesti järkeviä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rakennusten öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä tai muilla lämpöpumppujärjestelmillä sekä hukkalämmön talteenotto rakennusten koneellisesta ilmanvaihdosta. Myös pyöräily ja joukkoliikenteen käyttäminen on usein sekä taloudellisesti että illmaston kannalta järkevää.

Vuoden 2020 aikana Pirkkalan kunnan ilmastoimille tehdään tiekartta eli määritellään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla asetettuun 80 % päästövähenemätavoitteeseen päästään vuonna 2030. Pirkkalaan on tiekartan tekemiseksi perustettu Hinku-valiokunta ja kunnan viranhaltijoista koostuva Hinku-työryhmä.