Avustukset

Vuoden 2017 toiminta-avustusten hakuaika alkaa 27.2.2017

Pirkkalan kunnan toiminta-avustukset ovat haettavissa 27.2. – 15.3.2017 (hakuaika päättyy keskiviikkona klo 15.00).

Avustushakemuksissa on ensisijaisesti käytössä sähköinen avustushakemuslomake. Hakemuksen täyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset voi pyytä sähköpostitse: kirjaamo@pirkkala.fi tai puhelimitse 050 5620 864. Älä kuitenkaan kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella, koska ne eivät ole edustamasi yhdistyksen tai järjestön.

Linkki sähköiseen asiointipalveluun: https://pirkkala.ktasiointi.fi/hta/
> Sähköisen lomakkeen käyttö-/täyttöohje

Lomakkeen täyttöohje

Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti ei ole mahdollista, löytyy tulostettava lomake kirjallisen hakemuksen tekoa varten alta. Sen saa myös Pirkkalan kunnan yhteispalvelusta os. Koulutie 1 (avoinna ma-pe 9.00–16.00).

Täytettävä ja tulostettava toiminta-avustushakemus
LIITE liikunta-avustushakemukseen

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ja avustuksia myöntävien toimielinten vahvistamat jakoperusteet

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ja avustuksia myöntävien toimielinten vahvistamat jakoperusteet sekä hakuohje ja -lomake ovat saatavissa avustusten hakuaikana näiden sivujen lisäksi myös Pirkkalan kunnan yhteispalvelusta os. Koulutie 1 (avoinna ma - pe 9.00–16.00).

Haettavana on:

- Kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia edistävät avustukset (perusturvalautakunta)
- Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset (sivistyslautakunta)
- Avustus omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön (ympäristölautakunta)
- Haja-asutusalueilla tapahtuvaan omatoimisuuden tukemiseen tarkoitetut omatoimirahat (kunnanhallitus / asuntosihteeri)
- Yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten aktiivisuutta edistävät avustukset (kunnanhallitus)

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ja avustuksia myöntävien toimielinten vahvistamat jakoperusteet

Avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin on koottu tietoja Pirkkalan kunnan myöntämistä avustuksista ja avustusten haku- ja päätöksentekoprosessista. Yleiset periaatteet ohjaavat toimielimiä ja viranhaltijoita avustusten myöntämisessä. Toimielimet päättävät toimialansa avustustoiminnan yksityiskohtaisista periaatteista.

Kunta tukee avustustoiminnallaan yhteisöjen yleishyödyllistä toimintaa ja edistää eri väestöryhmien hyvinvointia. Kunnan harkinnanvaraisessa avustustoiminnassa on kyse sellaisesta kunnan itselleen ottamasta tehtävästä, josta ei ole erikseen säädetty lailla. Kunnalla on velvollisuus asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseen. Myös avustustoiminnassa kunnan tulee toimia asukkaidensa parhaaksi. Avustuksia pyritään kohdentamaan sellaiseen toimintaan, joka tukee Pirkkalan kuntastrategiaa ja siitä johdettuja tavoitteita.

Avustuksia suunnataan Pirkkalassa toimintaan, joka

- edistää asukkaiden hyvinvointia
- edistää asukkaiden terveyttä ja vähentää sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia
- kehittää asukkaiden omaa elinpiiriä
- vahvistaa yhteisöllisyyttä ja aktivoi kuntalaisia
- turvaa edellä mainittuja toimintoja toteuttavien järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Avustuksista päättävät toimielimet voivat asettaa vuosittain tai valtuustokausittain suuntaviivat avustettavalle toiminnalle. Avustuksia haettaessa tulee noudattaa kunnan yleisten avustustoiminnan periaatteiden lisäksi avustusta myöntävän toimielimen tai yksikön antamia erillisohjeita. Toimielimien vahvistamista periaatteista voi tarkastaa yksityiskohtaiset avustusten myöntämisperusteet.

Toimielinkohtaiset avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet:

- perusturvalautakunta: avustukset, jotka edistävät ja tukevat kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia

Perusturvalautakunnan avustusten myöntämisperusteet

- sivistyslautakunta: avustukset, jotka edistävät ja tukevat kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia

Liikunta-avustusten myöntämisperusteet

Kulttuuriavustusten myöntämisperusteet

Nuorisoavustusten myöntämisperusteet

- ympäristölautakunta: avustukset, jotka edistävät ympäristön viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta

Ympäristölautakunnan avustusten myöntämisperusteet

- asuntosihteeri: haja-asutusalueilla tapahtuvaan omatoimisuuden tukemiseen tarkoitetut omatoimirahat

Omatoimirahan myöntämisperusteet

- kunnanhallitus: avustukset, jotka edistävät ja tukevat yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten aktiivisuutta

Kunnanhallituksen avustusten myöntämisperusteet

Valvonta

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttämiselle asetettujen ehtojen noudattamista valvoo avustuksen myöntänyt viranomainen. Valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Lisätietoja avustuksista