Avustukset

Pirkkalan kunnan yleis- ja toiminta-avustukset ovat haettavissa 12.2.–12.3.2018.

Haettavana ovat:

  • terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät avustukset (hyvinvointilautakunta)
  • liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset (hyvinvointilautakunta)
  • projektituki ensisijaisesti kulttuuri-, liikunta- tai nuorisotoiminnalle (hyvinvointilautakunta)
  • avustus omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön (yhdyskuntalautakunta)
  • haja-asutusalueilla tapahtuvaan omatoimisuuden tukemiseen tarkoitetut omatoimirahat (asuntosihteeri)
  • yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten aktiivisuutta edistävät avustukset (kunnanhallitus).

Täytettävä ja tulostettava hakemuslomake julkaistaan 12.2.2018 näillä sivuilla. Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ja avustuksia myöntävien toimielinten vahvistamat jakoperusteet sekä hakuohje ja -lomake ovat saatavissa avustusten hakuaikana kotisivujen lisäksi myös Pirkkalan kunnan asiointipisteestä osoitteessa: Koulutie 1 (avoinna ma-pe klo 9.00–16.00).

Täytettävä ja tulostettava yleis- ja toiminta-avustushakemus
LIITE liikunta-avustushakemukseen

Projektitukihakemus

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ja avustuksia myöntävien toimielinten vahvistamat jakoperusteet


Avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin on koottu tietoja Pirkkalan kunnan myöntämistä avustuksista ja avustusten haku- ja päätöksentekoprosessista. Yleiset periaatteet ohjaavat toimielimiä ja viranhaltijoita avustusten myöntämisessä. Toimielimet päättävät toimialansa avustustoiminnan yksityiskohtaisista periaatteista.

Kunta tukee avustustoiminnallaan yhteisöjen yleishyödyllistä toimintaa ja edistää eri väestöryhmien hyvinvointia. Kunnan harkinnanvaraisessa avustustoiminnassa on kyse sellaisesta kunnan itselleen ottamasta tehtävästä, josta ei ole erikseen säädetty lailla. Kunnalla on velvollisuus asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseen. Myös avustustoiminnassa kunnan tulee toimia asukkaidensa parhaaksi. Avustuksia pyritään kohdentamaan sellaiseen toimintaan, joka tukee Pirkkalan kuntastrategiaa ja siitä johdettuja tavoitteita.

Avustuksia suunnataan Pirkkalassa toimintaan, joka

- edistää asukkaiden hyvinvointia
- edistää asukkaiden terveyttä ja vähentää sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia
- kehittää asukkaiden omaa elinpiiriä
- vahvistaa yhteisöllisyyttä ja aktivoi kuntalaisia
- turvaa edellä mainittuja toimintoja toteuttavien järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Avustuksista päättävät toimielimet voivat asettaa vuosittain tai valtuustokausittain suuntaviivat avustettavalle toiminnalle. Avustuksia haettaessa tulee noudattaa kunnan yleisten avustustoiminnan periaatteiden lisäksi avustusta myöntävän toimielimen tai yksikön antamia erillisohjeita. Toimielimien vahvistamista periaatteista voi tarkastaa yksityiskohtaiset avustusten myöntämisperusteet.

Toimielinkohtaiset avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet


Hyvinvointilautakunnan avustusperiaatteet koskevat seuraavia avustuskokonaisuuksia:

  • terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät avustukset
  • liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset
  • projektituki ensisijaisesti kulttuuri-, liikunta- tai nuorisotoiminnalle.

Yhdyskuntalautakunnan alaiset avustukset:

Kunnanhallituksen alainen avustus:

Valvonta

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttämiselle asetettujen ehtojen noudattamista valvoo avustuksen myöntänyt viranomainen. Valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Lisätietoja avustuksista hakuaikana antavat