21 § Maksun palauttaminen

1. Luvan raukeaminen

Milloin rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta.
Palautus suoritetaan, jos rakennustyö on aloittamatta. Maksun palautusta on haettava kahden vuoden kuluessa luvasta luopumisesta/ raukeamisesta.

2. Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa

Jos rakennuttaja rakennusluvan voimassa ollessa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä.

3. Myönnetyn luvan toteutuminen osittain

Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua.
Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta.

4. Lupahakemuksen peruuttaminen, hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen.

Mikäli rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta lupa-asia on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.
Jos oikaisuvaatimuksen tuloksena viranhaltijan päätöstä muutetaan, peritään hakijalta lopullisen päätöksen mukaan määräytyvä maksu ja otetaan huomioon suoritettu maksu.

5. Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

11 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, jollei toimenpidettä valmisteleviin töihin ole ryhdytty.