19 § Maksun kohtuullistaminen ja korottaminen

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaisi toimenpiteen luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan toimenpiteestä periä erityisestä syystä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu. Maksun tulee kuitenkin kattaa toimenpiteestä viranomaiselle aiheutuneet kustannukset ja olla suuruudeltaan vähintään 50 % siitä maksusta, joka toimenpiteestä muutoin perittäisiin.

Näiden perusteiden mukaan määräytyvää maksua voidaan myös korottaa hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolosuhteet sekä käytettävät erityismenetelmät, mikäli näillä on olennaista vaikutusta viranomaistehtävien vaativuuteen.
Maksun korotus voi olla enintään 50 % siitä maksusta, joka toimenpiteestä muutoin perittäisiin.

Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, rakennusvalvontaviranomainen voi lisätä maksuun luvan vastaisen toiminnan tai laiminlyönnin tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Mikäli lupaa haetaan jälkikäteen luvattoman rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen, peritään maksu kaksinkertaisena.