Rakennusvalvonta

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävät maksut

1 § Maksuperusteet

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun (MRL 145 §).

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta on kunnalla oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset (MRL 59 §).

Jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai haltija on sitä hakenut, kunnalla on oikeus periä omistajalta tai haltijalta tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset (MRL 82 §).

2 § Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

1. Poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §, 171 §)
    - alle 50 kem²:n kohde
     900 €         
     750 €
2. Lausunto poikkeamisesta Pirkanmaan ELY-keskukselle      300 €
3. Hakemuksen peruuttaminen
Jos hakemus on ehditty valmistella lautakunnan listalle, peritään hakemuksen käsittelykuluina 
    
     900 €     

4. Viranomaisen toimesta tapahtuva kuuleminen (MRL 173 §) / kuultava
    
     Kuulutuksen laatiminen kuulutuskertaa kohti

     100 €

     200 €             
Hakija maksaa lisäksi muut kuulutuksesta aiheutuneet kustannukset

 3 § Asemakaavan ja tonttijaon laatiminen (MRL 59 § ja 82 §)

1. Omana työnä yksityisten henkilöiden omistamille AO tonteille laadittavat
asemakaavamuutokset 

   6 300 €       

Mikäli asemakaavan laatiminen edellyttää ulkopuolisella asiantuntijalla teetettäviä erillisselvityksiä (esim. meluselvitys), peritään aloitteen tekijältä niiden kustannukset. Aloitteen tekijää tiedotetaan tarvittavien selvitysten teettämisestä ennen niiden tekemistä.

Jos ympäristölautakunnan käsittelemä asemakaavaehdotus perutaan, laskutetaan tehdystä työstä kuten hyväksytystä asemakaavasta. Jos peruutus tehdään valmisteluvaiheen lautakuntakäsittelyn jälkeen, laskutetaan asemakaavan muutostyöstä 60 % kokonaishinnasta ja lisäksi teetettyjen selvitysten kulut.

2.  Tonttijaon laatiminen
2.1 Erillisen tonttijaon laatiminen, joka sisältää korkeintaan kaksi tonttia
      Perusmaksu                                                                                                      950 €
      Jokaiselta lisätontilta veloitetaan      160 €
2.2 Vireillä olevan tonttijaon peruminen

Tonttijakohakemus on voimassa korkeintaan kolme (3) vuotta vireilletulo päivästä lukien. Mikäli vireillä oleva tonttijakohakemus perutaan tai sen vireilläoloaika umpeutuu, niin tehdystä työstä peritään kunnalle aiheutuneet kustannukset 3 § kohdan 2.3 mukaisesti kuitenkin vähintään 10 % tonttijaon perusmaksusta.

2.3 Tonttijaon koelaskenta
Maanomistajan pyynnöstä voidaan tehdä tonttijaon koelaskenta ennen tonttijaon vireilletuloa. Koelaskenta on karttaehdotus, jossa esitetään vaihtoehto tai vaihtoehtoja siitä, minkälaisia rakennuspaikkoja alueesta voidaan laatia. Koelaskenta ei edellytä tonttijaon laatimista.
Yksi koelaskenta      125 €              
Poikkeuksellisen suuritöisestä koelaskennasta kustannukset peritään toteutuneiden työtuntien mukaisesti tuntiveloituksena
Vaativa asiantuntijatyö      75 €/h            
Asiantuntijatyö                                                                                                                50 €/h        

Mikäli koelaskennassa tehtyä tonttijakoluonnosta voidaan käyttää sellaisenaan varsinaisen tonttijaon laadinnassa, niin koelaskennan kustannukset voidaan hyvittää tarpeen mukaan lopullisista kustannuksista. Hyvitys ei koske mahdollista tuntilaskutusta.

4 § Rakennuksen rakentaminen ja siihen verrattavat muutokset (MRL 125 §)

1. Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §) tai laajentaminen (MRL 125.2 §)
Rakennusta kohti      500 €
Lisäksi rakennuksen / laajennuksen kokonaisalan mukaan      6 €/m²
Rakenteeltaan ja varustetasoltaan yksinkertaisen varasto- tai talousrakennuksen, katoksen tai vastaavan rakentaminen (MRL 125.1 §) tai laajentaminen (MRL 125.2 §) 50% edellisestä
2. Rakennuksen korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §)
Rakennusta kohti      400 €
Lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan      4 €/m²
3. Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, jolla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (MRL 125.3 §) sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen (MRL 125.4 §)
Rakennusta kohti      400 €
Lisäksi rakennuksen muutettavan osan kokonaisalan mukaan      4 €/m²
4. Muut toimenpiteet, joihin sovelletaan rakennuksen rakentamista koskevia säännöksiä
Toimenpidettä kohti      500 €  

5 § Toimenpidelupa (MRL 126–126 a §)

Toimenpidettä kohti                                                                                                 250 €         

6 § Rakennuksen purkaminen (MRL 127 §)

Rakennuksen tai sen osan purkaminen
Rakennusta kohti                                                                                                     300 €          
Erityisiä selvityksiä vaativan arvokohteen maksua korotetaan 100%. Vähäisen kohteen purkamisilmoituksesta ei peritä maksua.

7 § Maisematyölupa (MRL 128 §)

1. Maisemaa muuttava maanrakennustyö
- maa-, metsä- ja kalatalouden harjoittamista varten tapahtuvan
maisemaa muuttavan rakennustyön osalta maksusta peritään vain 25 %.


   1 000 €           

2. Puiden kaataminen
- enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan puunkaadon osalta
maksua peritään vain 50 %
     350 €

8 § Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset

1. Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista tai
loppuun saattamista varten (MRL 143.2 §), sekä lupapäätöksessä
asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen
     300 €      
2. Suostumus suunnitelmasta poikkeamiseen (MRL 150 e §)      300 €

9 § Rakennustyön aikainen valvonta (MRL 150 a §)

1. Muu kuin lupapäätöksessä määrätty katselmus, tarkastus, todistus tai lausunto
Toimenpidettä kohti                                                350 €
2. Luvan voimassaoloajan jälkeen suoritettava katselmus tai tarkastus
Katselmusta / tarkastusta kohti      300 €

10 § Vähäisten poikkeamisten käsittely rakennusluvan yhteydessä

Vähäisen poikkeamisen käsittely (MRL 175 §)        300 €

11 § Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen suorittaminen
        (MRL 149 b § ja 150 §)

1. Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä rakennus      540 €
2. Samanaikaisesti merkittävä talous- ym. rakennus      180 €
3. Erikseen merkittävä talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus
tai rakennelma
     540 €
4. Muu rakennus     1380 €
5. Erillinen sijaintikatselmus       360 €
Rakennuksen paikan merkitseminen sisältää neljä pistettä
- lisämerkinnöistä veloitetaan

80 € /lisäpiste

Rakennuksen paikan uudelleen merkitseminen: 50% edellä mainitusta maksusta.
Maksut toimenpiteistä peritään rakennusvalvontamaksun yhteydessä.

12 § Rakennusrasitteet, yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen,
kiinteistöjen yhteisjärjestely ja luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen

1. Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai poistaminen
(MRL 158 §, 159 §, 160 §)
Päätöksen sisältävästä ensimmäisestä rasitteesta      300 €
Kustakin seuraavasta rasitteesta      150 €
2. Yhdyskunta tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva asia (MRL 161.1 §, 162 §)
Päätöstä kohti      400 €
3. Kiinteistöjen yhteisjärjestely (MRL 164 §)
Päätöstä kohti      600 €
4. Luonnolisen vedenjuoksu muuttaminen kiinteistöllä (MRL 165 §)
Päätöstä kohti      300 €

13 § Pelastuslain mukaiset tehtävät

1. Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai
rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (PL 75 §)
     300 €      
2. Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen
väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensimmäisen
rakennuksen valmistumisesta (PL 71 §)
     300 €

14 § Kokoontumistilan hyväksyminen (MRA 54 §)

Kokoontumishuoneiston ja -alueen tarkastus ja hyväksyminen      300 €    

15 § Viranomaisen suorittama kuuleminen ja alkukatselmus
        (MRL 133 §, MRA 65 §)

1. Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupahakemuksen
vireilletulosta ilmoittaminen ja naapurin kuuleminen
naapuria kohti


     100 €       

2. Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi
(MRL 133.2)
     400 €
3. Kuulutuksen laatiminen (MRA 65.2 §)
kuulutuskertaa kohti

     200 €
Hakija maksaa lisäksi muut kuulutuksesta aiheutuneet kustannukset.

16 § Aloittamisoikeus

Aloittamisoikeuden myöntäminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta
(MRL 144 §)
     200 €      

17 § Rakennuttajavalvonta (MRL 151 §)

Päätös rakennuttajavalvonnasta (MRL 151.1 §)       600 €

Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, voidaan rakennusvalvontamaksua alentaa.
Alennus on enintään 25%.

Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.

18 § Rakennetun ympäristön valvonta sekä luvaton ja luvanvastainen
rakentaminen

19 § Maksun kohtuullistaminen ja korottaminen

20 § Maksun suorittaminen

21 § Maksun palauttaminen

22 § Kokonaisalan laskenta

23 § Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo

Nämä maksuperusteet ovat Pirkkalan kunnan hyväksymät ja tulevat voimaan 6.4.2016.
Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaisesti.