Lasten ja nuorten tukipalvelut

Säännöllinen kotipalvelu

Säännöllisesti annetusta kotipalvelusta (maksuasetus, 3 §) peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu seuraavasti 1.1.2018 alkaen

Tunnit/kk
henkilömäärä
perheessä

Tuloraja
€/kk
1)
1-6 t
Maksu%
tulorajan
ylittävistä
tuloista
7-15 t
Maksu%
tulorajan
ylittävistä
tuloista
16-29 t
Maksu%
tulorajan
ylittävistä
tuloista
30 t -
Maksu%
tulorajan
ylittävistä
tuloista
1 576 12% 17% 24%

35%

2 1063 8% 11% 16% 22%
3 1667 7% 10% 13% 18%
4 2062 6% 7% 11% 15%
5 2496 5% 6% 9% 13%
6 2866 3% 5% 7% 11%

1) veronalaiset ja muut verosta vapaat tulot (maksuasetus 27 §, 29 §, 30 §).

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350,00 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa asiakassuunnitelma, joka tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.
Asiakasmaksu tarkistetaan palvelutarpeen tai tulojen muuttuessa. Tuloina otetaan huomioon bruttotulot.

Tilapäinen kotipalvelu  
Alle 2 tunnin käynti, €/työntekijä 10,00
2 - 4 tunnin käynti, €/työntekijä 16,00
Yli 4 tunnin käynti, €/työntekijä 25,00