Ikääntyneiden palvelut

Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidon tulotietolomake: tulostettava (doc)
Päivätoimintahakemus: tulostettava (pdf)
Hoitotahtolomake: tulostettava (pdf)
Kuljetuspalveluhakemus: tulostettava (pdf)

Asumis- ja hoivapalvelut

Hakemus asumis- ja hoivapalveluihin: tulostettava (pdf)
Tulotietolomake: tulostettava (pdf)

Omaishoito

Omaishoidontuen hakemuslomake, yli 65-vuotiaat: tulostettava (pdf)

 

Muut lomakkeet

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Täytä ja tulosta (doc)
Tulostettava (pdf)

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Pirkkalan kunta toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kunta voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton sekä erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kunta voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kunta osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Mikäli kunta ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä tarkastuksen pyytäjälle kerrotaan oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (lataa tästä täytettävä lomake)

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei kunta hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Määräaika tietojen oikaisemiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteritietojen oikaisuvaatimus (lataa tästä täytettävä lomake)


Oikeus tiedonsaantiin

Julkisuuslaki 11 §: Hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Julkisuuslain mukaista tiedonsaantioikeutta käytettäessä, pyyntö tulee perustella mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tietopyyntölomakkeessa valitaan palvelualue, jota tietopyyntö koskee. Kirjoita Perustelut -kohtaan mahdollisemman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen mitä tietoja voidaan luovuttaa.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Pirkkalan kunta kirjaamo, PL 1001, 33961 PIRKKALA

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (lataa tästä täytettävä lomake)

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Lokitietojen tarkastuspyyntö (lataa tästä täytettävä lomake)