Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

Esitiedot hammashoitoa varten:täytä ja tulosta (Word)   tulostettava (pdf)
Esitiedot hammashoitoa varten, alle kouluikäiset ja koululaiset: tulostettava (pdf)
Hakemus suun terveydenhuollon kuljetuskorvauksesta: tulostettava (pdf)

Ilmoituslomake terveysaseman vaihtamisesta:  täytä ja tulosta (Word)   tulostettava (pdf)

Hoitotahtolomake: tulostettava (pdf)
Omahoitolomake: tulostettava (pdf)

 

Muut lomakkeet

Oikeus tiedonsaantiin

Julkisuuslaki 11 §: Hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Julkisuuslain mukaista tiedonsaantioikeutta käytettäessä, pyyntö tulee perustella mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tietopyyntölomakkeessa valitaan palvelualue, jota tietopyyntö koskee. Kirjoita Perustelut -kohtaan mahdollisemman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen mitä tietoja voidaan luovuttaa.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Pirkkalan kunta kirjaamo, PL 1001, 33961 PIRKKALA

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö täytä ja tulosta (doc)
Asianosaisen tiedonsaantipyyntö tulostettava (pdf)
 

Henkilötietojen korjaamisvaatimus

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, itseään koskevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen asiakirjoihin tallennetun henkilötiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen lapsen puolesta.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Pirkkalan kunta kirjaamo, PL 1001, 33961 PIRKKALA

Henkilötietojen korjaamisvaatimus täytä ja tulosta (doc)
Henkilötietojen korjaamisvaatimus tulostettava (pdf)
 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Täytä ja tulosta (doc)
Tulostettava (pdf)


Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Potilaalla on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä itsestään tai huollossaan olevista lapsista on tallennettu potilasrekisteriin. Hoitojakson aikana potilasasiakirjoja koskeva tarkastuspyyntö esitetään hoitavalle lääkärille. Potilasasiakirjojen tarkastusoikeus toteutetaan lääkärin tai hänen luvallaan muun terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa.
Hoitojakson päätyttyä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi täytetään kirjallinen potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomake, joka lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Lomake tulee täydentää tiedoilla, joita tarvitaan halutun tiedon etsimiseen, kuten missä toimipisteessä asioinut ja milloin.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Pirkkalan kunta kirjaamo, PL 1001, 33961 PIRKKALA

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö täytä ja tulosta (doc)
Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö tulostettava (pdf)

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Lokitietojen tarkastuspyyntö tulostettava (pdf)