Alakouluikäinen elää keskilapsuutta. Silloin lapsi oppii paljon uusia taitoja, kerryttää tietoa ja alkaa harjoitella yhä enemmän myös itsenäisesti toimimista. Tässä iässä monet taidot automatisoituvat ja nopeutuvat. Näiden myötä mahdollistuu yhä monimutkaisempien asioiden oppiminen. Kouluun menon myötä lapsen elämänpiiri laajenee ja vuorovaikutussuhteet lisääntyvät. Mikäli lapsen suoriutuminen koulussa aiheuttaa huolta kannattaa olla yhteydessä opettajaan.

Lapsen kyky säädellä tunteitaan ja tarkkaavaisuuttaan kehittyy huomattavasti. Tässä on kuitenkin suuriakin yksilöllisiä eroja ja lapsi voi tarvita aikuisen apua erityisesti ponnistelua ja suunnittelua vaativissa tilanteissa. Vanhempien haastava tehtävä on asettaa rajat sekä antaa lapselle ikä- ja kehitystason mukaisesti vapautta ja vastuuta. Täältä löydät tietoa kuhunkin ikäkauteen kuuluvista kehitysvaiheista alakouluikäisen kasvu ja kehitys. Alempana olevasta vaaleansinisestä laatikosta löydät tietoa kouluikäisten kohtaamispaikoista!


Mikäli haasteet tai tuen tarve liittyvät parisuhteeseen tai vanhemmuuteen apua löytyy parisuhteen tuki ja vanhemmuuden tuki-sivuilta.

Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löydät Terveyskylän Lastentalosta.

 Kohtaamispaikat

Nuorisotila Nasta

Pirkkalan keskustassa sijaitsee vapaa-ajan tila, mikä on tarkoitettu kaikenlaisille nuorille. Nuorisotilalla voi pelata erilaisia pelejä ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Nuorisotilan vieressä sijaitsee monitoimisali.

Nuorisotila Nulju

Nuoliala-keskuksen aulassa sijaitsee kirjasto-ja nuorisotila. Nuorisotila on ikärajaton tila ja se on avoin kaikille kuntalaisille. Aukioloajan viimeinen tunti, klo 19-20, on suunnattu vain yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Tilassa voi muun muassa pelata biljardia, konsolipelejä sekä käyttää kirjaston palveluita.

Lukukoiratoiminta

Pirkkalassa toteutetaan tällä hetkellä lukukoiratoimintaa Nuolialan kirjastossa, lukuaika on joka tiistai-ilta klo 18 - 19, jolloin kuka tahansa voi varata ajan ja tulla lukemaan koiralle. Lukukoiratuokio kestää noin 15 minuuttia.

Lastenkulttuuri

Kulttuuripalvelut tarjoavat matalankynnyksen maksuttomia toimintoja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Ryhmä- ja harrastustoiminta

Nuorisopalveluiden ryhmissä on helppo harrastaa matalalla kynnyksellä. Kaikki nuorisopalveluiden ryhmät ovat maksuttomia. Osa nuorisopalveluiden ryhmistä ovat osana Harrastava Pirkkala -harrastustoimintaa.

 
Nepsy-piste

Nepsy-piste on tarkoitettu erityisesti leikki- ja alakouluikäisten lasten vanhemmille ja lähiaikuisille. Paikalla on aina aukioloaikoina kunnan koulutettu neuropsykiatrinen (nepsy) valmentaja, jonka kanssa voit keskustella arjen haasteista.  

Pirkkalan ystäväperheet

Pirkkalan seurakunnan työntekijä tutustuttaa kunkin ystäväperheringin perheet toisiinsa. Ystäväperheet voivat tavata toisiaan, ystävystyä ja saada vertaistukea vanhemmuuteen ja lapsiperheen arkeen.

 

Seurakunnan toimintaa kouluikäisille

Kouluikäisten kerhot, leirit ja tapahtumat kutsuvat mukaan tapaamaan muita koululaisia, tutustumaan turvallisiin aikuisiin ja pitämään hauskaa. Pirkkalan seurakunta järjestää vuosittain myös vanhempien ja lasten yhteisiä leirejä ja leiripäiviä.TUKEA PERHEELLE


Esi- ja perusopetus Pirkkalassa

Pirkkalan kunta tarjoaa lapsilleen ja nuorilleen laadukasta kasvatusta ja opetusta seitsemässä koulussa ja kahdeksassa toimipisteessä. Pirkkalan kouluissa panostetaan oppilaiden hyvinvointiin, oppimisen tukeen ja oppilashuoltoon. Kolmiportaista tukea annetaan kaikissa kouluissa ja pienluokkia on muodostettu neljälle koululle.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskeluhuolto on maksutonta toimintaa, jossa korostuu kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö. Opiskeluhuollon toimijoita ovat mm. kuraattorit, koulupsykologit ja merkkari. Katso alta esittelyvideo.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto tukee oppilasta fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa ongemissa yhteistyössä kodin sekä koulun oppilashuoltoon osallistuvien kanssa pyrkien myös ennaltaehkäisemään näitä ongelmia.

Suun terveydenhuolto

 Suunterveyden ylläpitämiseksi avainasemassa ovat terveelliset elintavat, suun ja hampaiden itsehoito sekä säännölliset suun terveydenhuollon tutkimukset. Lue lisää suun omahoidosta! Kutsumme hammaslääkärin tarkastukseen kaikki 1.- ja 5.-luokkalaiset. Lisäksi teemme yksilölliseen tarpeeseen perustuvia tarkastuksia koululaisille.

 

Nuorisotyö

Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisotyössä tuetaan ja mahdollistetaan nuorten omaehtoista toimintaa ja tarjotaan mielekkäitä, yhteisöllisiä vaihtoehtoja nuorten kasvu- ja elinympäristöihin.


Lasten ja nuorten liikunta

Lasten ja nuorten ohjatut liikuntaryhmät ovat matalan kynnyksen liikuntaa ja sopivat hyvin liikuntaa aloitteleville tai vähän liikkuville.

Perheneuvola

Perheneuvola palvelee 0-12 -vuotiaiden lasten perheitä, joilla on mm. huolta lapsen kehityksestä ja käytöksestä, vanhemmuuden tuen tarvetta tai parisuhteen vaikeuksia. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Lähetettä ei tarvita, vaan asiakas voi itse ottaa yhteyttä perheneuvolan psykologiin tai sosiaalityöntekijöihin.

Lastenvalvoja

Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta sekä elatusavusta.

 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada lapsen kasvun ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen ja lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteeseen.

 

ERITYISPALVELUIDEN TUKI

 

Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

 

Vammaispalvelut

Kaikkien lasten kasvun ja kehityksen tuen tarpeisiin vastataan ensisijaisesti yleisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta. Näitä palveluja ovat esimerkiksi neuvolapalvelut, neuropsykiatrinen valmennus ja sosiaalipalvelujen perhetyö. Mikäli vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja yleisten palvelujen kautta, voidaan palveluja järjestää vammaispalvelulain nojalla. Lisäksi kehitysvammaiselle henkilölle voidaan järjestää palveluja kehitysvammalainsäädännön nojalla, mikäli vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole riittäviä. Linkki ohjaa Tukea elämiseen sivustolle, josta voit valita palvelut Avun tarvitsija -otsakkeen alta kehitysvammainen tai vammainen.