Nuoruus ajoittuu keskimäärin ikävuosiin 13-18. Löydät lisätietoa nuoren kasvusta ja kehityksestä täältä. Nuoruusikä alkaa murrosiästä ja päättyy varhaisaikuisuuteen. Murrosiän käynnistyminen saa nuoressa aikaan sarjan merkittäviä fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, joihin sopeudutaan nuoruusvaiheen etenemisen myötä. Keskeisiä kehitystehtäviä ovat vanhemmista irrottautuminen, turvautuminen ikätovereihin, sopeutuminen murrosiän muutoksiin sekä oman seksuaali-identiteetin jäsentely. Nuoruusvaiheen muutokset tapahtuvat yksilölliseen tahtiin eikä tämän vuoksi ole mielekästä verrata nuoria toisiinsa. Vaihe pitää sisällään epävarmuuden tunteita, hyväksytyksi tulemisen tarvetta sekä ryhmäytymistä erilaisiin sidosryhmiin. Nuoren psyykkinen irtaantuminen vanhemmistaan on osa luonnollista kasvua kohti itsenäistä ja omilla mielipiteillä varustettua aikuisuutta. Murrosikä voi joskus olla niin raju, että nuori tarvitsee perheen ulkopuolista apua. Sivupalkista löydät tietoa erilaista arjen ja tuen palveluista nuorille sekä nuorille suunnatuista kohtaamispaikoista. 

Voimakkaasta itsenäistymisen tarpeestaan huolimattaa, nuori tarvitsee vielä paljon aikuisen ohjausta ja tukea. Vanhempi voi kasvatustyössään kohdata myös itse lisätuen tarvetta. Vanhemmuuden tuki-sivulta löydät tietoa erilaisista palveluista.Terveyskylän Nuortentalosta löydät tietoa hoidon siirtymisestä aikuispuolelle, tukea omahoitoon, vertaistukea ja tietoa sairauden kanssa elävän nuoren elämästä ja nuorille suunnatuista palveluista.Kohtaamispaikat

Nuorisotila Nasta

Pirkkalan keskustassa sijaitsee vapaa-ajan tila, mikä on tarkoitettu kaikenlaisille nuorille. Nuorisotilalla voi pelata erilaisia pelejä ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Nuorisotilan vieressä sijaitsee monitoimisali.

Nuoristila Nulju

Nuoliala-keskuksen aulassa sijaitsee kirjasto-ja nuorisotila. Nuorisotila on ikärajaton tila ja se on avoin kaikille kuntalaisille. Aukioloajan viimeinen tunti, klo 19-20, on suunnattu vain yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Tilassa voi muun muassa pelata biljardia, konsolipelejä sekä käyttää kirjaston palveluita.

Siili - liikkuva nuorisotila

Liikkuva nuorisotyö kohtaa nuoria siellä missä he liikkuvat ja vie nuorisopalveluita sellaisille alueille, joissa niitä ei ole. Tiedät missä Siili liikkuu seuraamalla nuorisopalveluiden Instagram- tai Siilin Snapchat-tiliä.

Ryhmä- ja harrastustoiminta

Nuorisopalveluiden ryhmissä on helppo harrastaa matalalla kynnyksellä. Kaikki nuorisopalveluiden ryhmät ovat maksuttomia. Osa nuorisopalveluiden ryhmistä ovat osana Harrastava Pirkkala -harrastustoimintaa.
Linkin takaa löydät lisätietoa mm. seuraavista ryhmistä: Kirjaston tyttöryhmä 7.–9.luokkalaisille ja Nuorten liikuntakokeilu -ryhmä 7.-9.luokkalaisille.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluilla edistetään hyvinvointia. Kurkista kulttuuripalveluiden tarjonnasta itselle mielenkiintoinen toiminta.

Pirkkalan nuori seurakunta

Pirkkalan nuori seurakunta, Seuris, on rippikouluikäisen ja sitä vanhempien nuorten ja nuorten aikuisten olohuone, kaveriporukka ja paikka, jossa saa olla oma itsensä ja jossa voi pohtia omaa elämäänsä ja elämän suuria kysymyksiä.Vanhempainpuhelin 0800 92277

Vanhempainpuhelimessa voit puhua mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta. Kanssasi keskustelee MLL:n kouluttama päivystäjä.

Puheluusi vastataan
maanantaisin klo 10–13 ja 17–20
tiistaisin klo 10–13 ja 17–20
keskiviikkoisin klo 10–13
torstaisin klo 14–20

Puhelu on maksuton.


TUKEA PERHEELLE

Perusopetus

Pirkkalan kunta tarjoaa lapsilleen ja nuorilleen laadukasta kasvatusta ja opetusta seitsemässä koulussa ja kahdeksassa toimipisteessä. Pirkkalan kouluissa panostetaan oppilaiden hyvinvointiin, oppimisen tukeen ja oppilashuoltoon. Kolmiportaista tukea annetaan kaikissa kouluissa ja pienluokkia on muodostettu neljälle koululle.


Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyössä nuoriso-ohjaaja on osana yläkoulujen päivittäistä arkea. Koulunuorisotyöntekijän tehtävänä on olla luotettava aikuinen nuorille koulussa. Koulunuorisotyöntekijä voi antaa yksilöllistä ohjausta, ohjata ryhmä- ja välituntitoimintaa sekä oppitunteja.

Lukio

Pirkkalan yhteislukio Silmu on monipuolinen yleislukio, jossa opiskelee vuosittain noin 280 opiskelijaa. Lukiossa on laaja kurssitarjonta ja yhteistyö tehdään monimuotoisesti yritysten kanssa.

Tredu, Pirkkalan toimipiste

Tampereen seudun ammattiopisto.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskeluhuolto on maksutonta toimintaa, jossa korostuu kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö. Opiskeluhuollon toimijoita ovat mm. kuraattorit, koulupsykologit ja merkkari. Katso alta esittelyvideo.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.


Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto tukee oppilasta fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa ongemissa yhteistyössä kodin sekä koulun oppilashuoltoon osallistuvien kanssa pyrkien myös ennaltaehkäisemään näitä ongelmia.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja Pirkkalassa sijaitsevassa toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskelevat.


Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan tavoitteena on seksuaaliterveyden edistäminen ja ylläpitäminen. Neuvolakäynnin yhteydessä voidaan käsitellä myös ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja ongelmia. Alle 25-vuotias kuntalainen tai Pirkkalassa sijaitsevan toisen asteen oppilaitoksen ulkopaikkakuntalainen opiskelija kuuluu maksuttoman raskauden ehkäisyn hoidon piiriin.


Suun terveydenhuolto

 Suunterveyden ylläpitämiseksi avainasemassa ovat terveelliset elintavat, suun ja hampaiden itsehoito sekä säännölliset suun terveydenhuollon tutkimukset. Lue lisää suun omahoidosta! Kutsumme tarkastukseen kaikki 8.-luokkalaiset. Lisäksi teemme yksilölliseen tarpeeseen perustuvia tarkastuksia koululaisille.

Nuorisotyö

Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisotyössä tuetaan ja mahdollistetaan nuorten omaehtoista toimintaa ja tarjotaan mielekkäitä, yhteisöllisiä vaihtoehtoja nuorten kasvu- ja elinympäristöihin.

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyössä tuetaan nuorta sekä nuoren perhettä elämän eri vaiheissa ja ongelmatilanteissa. Erityisnuorisotyön pääkohderyhmä on 12–17-vuotiaat nuoret.

Lasten ja nuorten liikunta

Lasten ja nuorten ohjatut liikuntaryhmät ovat matalan kynnyksen liikuntaa ja sopivat hyvin liikuntaa aloitteleville tai vähän liikkuville.


Nuorisopsykiatrinen hoito

Nuorisopsykiatrisen työryhmän palvelut on tarkoitettu 13-18 -vuotiaille pirkkalalaisille nuorille, jotka tarvitsevat hoitoa tai tutkimuksia liittyen mielenterveyden ongelmiin kuten masennukseen tai ahdistukseen.

Lastenvalvoja

Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta sekä elatusavusta.

 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada lapsen kasvun ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen ja lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteeseen.

ERITYISPALVELUIDEN TUKI


Lastensuojelu

Jokainen, joka huomaa nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä joko sosiaalipäivystykseen tai lapsiperheiden sosiaalityöhön. Myös lapsi tai nuori voi itse hakea apua. Huolen syynä voi olla esimerkiksi päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai lapsen hoidon laiminlyönti.

Vammaispalvelut

Kaikkien lasten kasvun ja kehityksen tuen tarpeisiin vastataan ensisijaisesti yleisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta. Näitä palveluja ovat esimerkiksi neuvolapalvelut, neuropsykiatrinen valmennus ja sosiaalipalvelujen perhetyö. Mikäli vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja yleisten palvelujen kautta, voidaan palveluja järjestää vammaispalvelulain nojalla. Lisäksi kehitysvammaiselle henkilölle voidaan järjestää palveluja kehitysvammalainsäädännön nojalla, mikäli vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole riittäviä. Linkki ohjaa Tukea elämiseen sivustolle, josta voit valita palvelut Avun tarvitsija -otsakkeen alta kehitysvammainen tai vammainen.