Alle kouluikäisestä lapsesta käytetään usein nimitystä leikki-ikäinen. Leikki-iässä lapsi omaksuu valtavan määrän uusia psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä taitoja. Jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan ja kasvu on yksilöllistä. Löydät lisätietoa leikki-ikäisen lapsen kasvusta ja kehityksestä täältä. Tasapainoiseen kehitykseen lapsi tarvitsee fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen kasvuympäristön. Uusia asioita lapsi oppii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Niitä hän opettelee tarkkailemalla, matkimalla ja kokeilemalla. Lapsi tarvitsee aikuisen huolenpitoa ja suojelua.

Vanhempien tehtävänä on asettaa rajoja ja kestää lapsen kiukkua. Lapsi tarvitsee aikuista pettymysten ja epäonnistumisten sietämisessä sekä toisinaan rauhoittumiseen. Vaikka lapsi harjoittelee omatoimisuutta, hän tarvitsee kuitenkin paljon vanhempien huolenpitoa ja hellyyttä. Joskus lapsi voi tarvita myös rohkaisua ja tukea aloitteellisuuteen, omaehtoiseen leikkiin sekä sosiaalisiin tilanteisiin. 

Pienten lasten kasvuun ja kehitykseen voi liittyä myös huolia ja haasteita. Huolen kanssa ei kannata jäädä yksin, tukea ja apua on saatavilla huolen koosta riippumatta. Monet ilon aiheet ja huolet ovat samankaltaisia eri perheissä. Vertaistuesta voi olla apua monessa tilanteessa. Alempana olevasta vaaleansinisestä laatikosta löydät tietoa kohtaamispaikoista.

Mikäli haasteet tai tuen tarve liittyvät parisuhteeseen tai vanhemmuuteen apua löytyy parisuhteen tuki ja vanhemmuuden tuki-sivuilta.Kohtaamispaikat

Avoin varhaiskasvatus

Avoimessa varhaiskasvatuksessa on perheille avointa tupatoimintaa (Perhetupa, Taaperotupa), lapsiparkki ja lasten kerho Tiitäiset. Toimintaan osallistuminen ei vaikuta kotihoidontukeen tai hoitopaikkatakuuseen.


Satutunti

Satutunneille ovat tervetulleita 3 - 6 -vuotiaat lapset. Pääkirjastossa satuillaan maanantaisin klo 10.00 ja Nuolialassa perjantaisin klo 10.00. Kaikki kirjaston satutunnit löydät listattuna kunnan tapahtumista.

 

Lastenkulttuuri

Kulttuuripalvelut tarjoavat matalankynnyksen maksuttomia toimintoja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Nepsy-piste

Nepsy-piste on tarkoitettu erityisesti leikki- ja alakouluikäisten lasten vanhemmille ja lähiaikuisille. Paikalla on aina aukioloaikoina kunnan koulutettu neuropsykiatrinen (nepsy) valmentaja, jonka kanssa voit keskustella arjen haasteista.  

Perheliikunta

Perheliikuntavuoroilla 1—6–vuotiaat lapset ja heidän perheensä pääsevät liikkumaan yhdessä omatoimisesti, hyödyntäen tilaa, erilaisia liikuntavälineitä sekä ohjaajan tai aktiivivanhemman tarjoamia monipuolisia tehtäviä.

Puistotreffit

Seurakunnan järjestämät puistotreffit perjantaisin klo 9.30-11.30, 10.9.2021 alkaen eri puolilla Pirkkalaa.


Pirkkalan ystäväperheet

Pirkkalan seurakunnan työntekijä tutustuttaa kunkin ystäväperheringin perheet toisiinsa. Ystäväperheet voivat tavata toisiaan, ystävystyä ja saada vertaistukea vanhemmuuteen ja lapsiperheen arkeen.


Pirkkalan seurakunnan varhaiskasvatus ja perhetoiminta

Pirkkalan seurakunta haluaa olla perheenne mukana tukemassa lapsen kasvua, tuomassa arkeenne pieniä ilon hetkiä sekä ohjaamassa lasta hänen hengellisessä kasvussaan.


MLL Pirkkalan yhdistys

Perhekahviloissa tapaat samassa elämäntilanteessa olevia aikuisia. Pannu on kuumana sekä lapsille on leluja ja leikkikavereita. Liikuntaleikkikoulussa tarkoitus on tukea lapsen liikunnallista kehitystä monipuolisilla puuhilla. Kurkkaa MLL:n paikallisen toiminnan tarjonta linkin takaa.TUKEA PERHEELLE

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimena varhaiskasvatustoimintana kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja

Perheohjaajan tuki on tarkoitettu kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakas perheille. Perheohjaus on luottamuksellista ja maksutonta. Perheohjaajan kanssa perhe voi keskustella mieltä painavista asioista ja miettiä yhdessä ratkaisuja pulmatilanteisiin. Tarkoitus on, että perheet saavat tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja pienempiinkin huolenaiheisiin jo varhaisessa vaiheessa. Perheohjaaja toimii yhteistyössä muiden lasta ja perhettä tukevien tahojen kanssa.

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään sekä huolehditaan rokotusohjelman mukaisten rokotusten antamisesta. Vanhempia tuetaan ja rohkaistaan kasvatusasioissa yksilöllisesti, perhetilanteet huomioiden. Lastenneuvolasta voidaan ohjata tarkempiin tutkimuksiin esim. psykologin, puheterapeutin tai fysioterapeutin vastaanotolle.

Neuvolan perheohjaaja

Perheohjaajan tuki on tarkoitettu vauvaa odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille. Perheohjaus  on maksutonta keskustelu- ja ohjausapua pääsääntöisesti perheen kotona. Perheohjaajan kanssa perhe voi keskustella mieltä painavista asioista ja miettiä yhdessä ratkaisuja pulmatilanteisiin. Tarkoitus on, että perheet saavat tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja pienempiinkin huolenaiheisiin jo varhaisessa vaiheessa. Perheohjaaja toimii yhteistyössä neuvolan ja muiden lasta ja perhettä tukevien tahojen kanssa.

Suun terveydenhuolto

 Suunterveyden ylläpitämiseksi avainasemassa ovat terveelliset elintavat, suun ja hampaiden itsehoito sekä säännölliset suun terveydenhuollon tutkimukset. Lue lisää suun omahoidosta! Kutsumme alle kouluikäiset lapset suun terveystarkastukseen 1-, 3- ja 5-vuotiaana. Lisäksi teemme yksilölliseen tarpeeseen perustuvia tarkastuksia alle kouluikäisille.

Lastenvalvoja

Lastenvalvoja huolehtii avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämisestä sekä vahvistaa vanhempien sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta sekä elatusavusta.

 

Perheneuvola

Perheneuvola palvelee 0-12 -vuotiaiden lasten perheitä, joilla on mm. huolta lapsen kehityksestä ja käytöksestä, vanhemmuuden tuen tarvetta tai parisuhteen vaikeuksia. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Lähetettä ei tarvita, vaan asiakas voi itse ottaa yhteyttä perheneuvolan psykologiin tai sosiaalityöntekijöihin.


Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelun tavoitteena on tukea lapsiperheiden arjen sujumista, vanhempien voimavaroja sekä lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä. Palvelutarvetta arvioidessa määritellään työskentelyn tavoitteet ja arvioitu kesto yhdessä perheen kanssa. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai
muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen elämäntilanteen perusteella perheille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen lastenhoidosta, kasvatuksesta sekä muista jokapäiväiseen elämään kuuluvista tehtävistä.

 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada lapsen kasvun ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen ja lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteeseen.

 

ERITYISPALVELUIDEN TUKI


Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Vammaispalvelut

Kaikkien lasten kasvun ja kehityksen tuen tarpeisiin vastataan ensisijaisesti yleisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta. Näitä palveluja ovat esimerkiksi neuvolapalvelut, neuropsykiatrinen valmennus ja sosiaalipalvelujen perhetyö. Mikäli vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja yleisten palvelujen kautta, voidaan palveluja järjestää vammaispalvelulain nojalla. Lisäksi kehitysvammaiselle henkilölle voidaan järjestää palveluja kehitysvammalainsäädännön nojalla, mikäli vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole riittäviä. Linkki ohjaa Tukea elämiseen sivustolle, josta voit valita palvelut Avun tarvitsija -otsakkeen alta kehitysvammainen tai vammainen.